Recomanacions

Recomanacions

(En castellano más abajo)

A continuació fem algunes recomanacions per a tenir un hort sa, ben cuidat i amb bones collites. Molts d’aquests consells es tracten en profunditat en els cursos que s’organitzen al llarg de l’any al parc.

“El moment ideal”

La terra d’aquests horts és més aviat pesada, és a dir, amb un alt contingut en argila, la qual cosa la fa difícil de treballar si les condicions d’humitat al sòl no són les adequades. Sense una bona saó, la terra està o massa fang o massa seca, i per tant és important trobar el moment ideal per a realitzar qualsevol labor, ja siga sembrar, rascar, cavallonar… En els mesos de calor aquest moment ideal pot arribar als 4 o 5 dies després d’un reg. No obstant això, a l’hivern la terra roman humida més temps, i poden passar fins a 10 o 12 dies fins que puguem entrar a treballar, segons les condicions climàtiques. L’observació serà la nostra millor aliada per a trobar el moment ideal per a una jornada de treball profitosa.

“Tancar la saó”

Aquestes terres pesades tenen la peculiaritat que tendeixen a fer crosta superficial i a agrietar-se amb facilitat. El sòl, en assecar-se, es contrau, i per eixes grietes es perd molta humitat, afectant al desenvolupament dels cultius. És molt recomanable per tant aprofitar eixe moment ideal, eixa saó, per a rascar en superfície amb una birbadora. D’aquesta manera aconseguirem trencar la crosta i tapar les esquerdes, i el sòl romandrà humit per més temps, la qual cosa és encara més important si tenim en compte que pot haver-hi períodes de temps en els quals el reg siga cada 15 dies. En eixos moments de manca d’aigua, una bona rascada és quasi tan important com un reg.

“Mantenir l’herba a ratlla”

Rascar, o desherbar, la nostra parcel·la en el moment just ens ajudarà a mantenir-la lliure d’herbes (a més del ja comentat efecte sobre la conservació de la humitat en el sòl). Si som constants amb prou faenes ens costarà treball. El problema és quan deixem passar molts dies sense atendre l’hort i les herbes es fan les mestresses. Llavors desherbar un tros que abans ens hauria costat mitja hora pot convertir-se en una tediosa i llarga feina. Tal vegada per açò el refrany popular “rasca quan no n’hi hasca” (en referència al fet que l’ideal és rascar quan l’herba amb prou faenes emergeix de la terra, no quan ja té un metre d’altura).

“Aportacions de matèria orgànica”

Per desgràcia, als Horts Urbans de la Torre on abans hi havia sòl d’horta de la millor qualitat ara tenim terra empobrida, a voltes procedent d’excavacions. Haurem d’esforçar-nos a anar millorant a poc a poc les seues propietats amb aportacions constants de matèria orgànica, ja siga en forma de fem, compost, adobs verds o altres aportacions. Bons moments per a abonar són en començar, o en els canvis de cultiu, especialment si el cultiu següent és exigent en nutrients.

“Sòls coberts”

Un sòl cobert, ja siga per cultius, adobs verds, compost o palla, és un sòl protegit de l’erosió i la sequedat, un sòl que manté una vida microbiana que assegurarà l’aliment per als nostres cultius.

“Planificar”

Plantar amb coneixement, havent estudiat abans els cicles dels cultius i les nostres necessitats de consum, ens ajudarà a tenir collites escalonades i repartides al llarg de l’any, evitant moments d’excessos i de manques.

“Mantenir les distàncies”

Plantar massa junt pot tenir efectes perjudicials per als cultius, doncs es dóna competència pels nutrients, per la humitat, per la llum… En horts xicotets cal trobar l’equilibri entre aprofitar bé l’espai i donar-li a les plantes l’espai que necessiten per a desenvolupar-se sanes.

“Reg racional”

Tan dolent és regar poc com regar a l’excés. Un reg copiós seguit d’un bon treball superficial mantindrà un sòl humit durant dues setmanes sense problemes. Si es fa bé, no és necessari anar amb garrafes d’aigua d’ací cap allà (a més de la despesa en aigua potable que açò suposa).

 


Recomendaciones

A continuación os hacemos algunas recomendaciones para tener un huerto sano, bien cuidado y con buenas cosechas. Muchos de estos consejos se tratan en profundidad en los cursos que se organizan a lo largo del año en el parque.

“El momento ideal”

La tierra de estos huertos es más bien pesada, es decir, con alto contenido en arcilla, lo que la hace difícil de trabajar si las condiciones de humedad en el suelo no son las adecuadas. Sin una buena sazón, la tierra está o demasiado fangosa o demasiado seca, y por tanto es importante encontrar el momento ideal para realizar cualquier labor, ya sea sembrar, rascar, caballonar… En los meses de calor ese momento ideal puede llegar a los 4 o 5 días tras un riego. Sin embargo, en invierno la tierra permanece húmeda más tiempo, y pueden pasar hasta 10 o 12 días hasta que podamos entrar a trabajar, según las condiciones climáticas. La observación será nuestra mejor aliada para encontrar el momento ideal para una jornada de trabajo provechosa.

“Cerrar la sazón”

Estas tierras pesadas tienen la peculiaridad de que tienden a hacer costra superficial y a agrietarse con facilidad. El suelo al secarse se contrae, y por esas grietas se pierde mucha humedad, afectando al desarrollo de los cultivos. Es muy recomendable por tanto aprovechar ese momento ideal, esa sazón, para rascar en superficie con una birbadora. De esta manera conseguiremos romper la costra y tapar las grietas, y el suelo permanecerá húmedo por más tiempo, lo cual es todavía más importante si tenemos en cuenta que puede haber periodos de tiempo en los que el riego sea cada 15 días. En esos momentos de escasez de agua, una buena rascada es casi tan importante como un riego.

“Mantener la hierba a raya”

Rascar, o desherbar, nuestra parcela en el momento justo nos ayudará a mantenerla libre de hierbas (además del ya comentado efecto sobre la conservación de la humedad en el suelo). Si somos constantes apenas nos costará trabajo. El problema es cuando dejamos pasar muchos días sin atender el huerto y las hierbas se hacen las amas. Entonces desherbar un trozo que antes nos habría costado media hora puede convertirse en una tediosa y larga tarea. Tal vez por eso el refrán popular “rasca cuando no haya” (en referencia a que lo ideal es rascar cuando la hierba apenas emerge de la tierra, no cuando ya tiene un metro de altura).

“Aportes de materia orgánica”

Por desgracia, en los Huertos Urbanos de La Torre donde antes había suelo de huerta de la mejor calidad ahora tenemos tierra empobrecida, a veces procedente de excavaciones. Tendremos que esforzarnos en ir mejorando poco a poco sus propiedades con aportes constantes de materia orgánica, ya sea en forma de estiércol, compost, abonos verdes o otros aportes. Buenos momentos para abonar son al empezar, o en los cambios de cultivo, especialmente si el cultivo siguiente es exigente en nutrientes.

“Suelos cubiertos”

Un suelo cubierto, ya sea por cultivos, abonos verdes, compost o paja, es un suelo protegido de la erosión y la sequedad, un suelo que mantiene una vida microbiana que asegurará el alimento para nuestros cultivos.

“Planificar”

Plantar con conocimiento, habiendo estudiado antes los ciclos de los cultivos y nuestras necesidades de consumo, nos ayudará a tener cosechas escalonadas y repartidas a lo largo del año, evitando momentos de excesos y de carencias.

“Mantener las distancias”

Plantar demasiado junto puede tener efectos perjudiciales para los cultivos, pues se da competencia por los nutrientes, por la humedad, por la luz… En huertos pequeños hay que encontrar el equilibrio entre aprovechar bien el espacio y darle a las plantas el espacio que necesitan para desarrollarse sanas.

“Riego racional”

Tan malo es regar poco como regar en exceso. Un riego copioso seguido de un buen laboreo superficial mantendrá un suelo húmedo durante dos semanas sin problemas. Si se hace bien, no es necesario andar acarreando garrafas de agua de aquí para allá (además del gasto en agua potable que ello supone).

Horari del Parc

D’ABRIL A SETEMBRE
Dilluns a diumenge: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 h

D’OCTUBRE A MARÇ
Dilluns a divendres: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 h
Caps de setmana: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 h