Història del parc

Història del parc

(En castellano más abajo)

En els seus orígens, Sociópolis va nàixer com un projecte urbanístic que pretenia que habitatges i l’entorn agrícola estigueren cohesionats, creant així un model sostenible de barri, amb habitatges accessibles (en la seua majoria de gran altura), parcs i jardins, equipaments (socials i infraestructures) i horts urbans.

El projecte no es va dur a terme, ja que en ple inici de les construccions es va produir la caiguda del mercat i només es van construir unes poques torres de les projectades.aerea la torre

Encara així els horts urbans segueixen creixent, i a dia d’avui constitueixen la major concentració d’horts d’oci en superfície d’Espanya, i un exemple de promoció d’equipament de caràcter lúdic-educatiu.

Mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local al març de 2012, es va encomanar al Consell Agrari Municipal la gestió d’aquests horts urbans (els terrenys, el seu accés, temps de reg, etc.), que van començar a funcionar durant el mes de juliol d’eixe mateix any.

 


Historia del parque

En sus orígenes, el Sociópolis nació como un proyecto urbanístico que pretendía que viviendas y el entorno agrícola estuvieran cohesionados, creando así un modelo sostenible de barrio, con viviendas accesibles (en su mayoría de gran altura), parques y jardines, equipamientos (sociales e infraestructuras) y huertos urbanos.

El proyecto no se llevó a término, ya que en pleno inicio de las construcciones se produjo la caída del mercado y se construyeron unas pocas torres de las proyectadas.

Aún así los huertos urbanos siguen creciendo, y a día de hoy constituyen la mayor concentración de huertos de ocio en superficie de España, y un ejemplo de promoción de equipamiento de carácter lúdico-educativo.

Mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en marzo de 2012, se encomendó al Consell Agrari Municipal (los terrenos, su acceso, tiempos de riego, etc.) la gestión de estos huertos urbanos, que empezaron a funcionar durante el mes de julio de ese mismo año.

GuardarGuardar

GuardarGuardar

GuardarGuardar

Horari del Parc

D’ABRIL A SETEMBRE
Dilluns a diumenge: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 h

D’OCTUBRE A MARÇ
Dilluns a divendres: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 h
Caps de setmana: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 h