Normes d’ús

Normes d’ús

(En castellano más abajo)

En el punt 7 del Plec de Clàusules Reguladores es detallen les obligacions de l’usuari.

En primer lloc s’espera del titular de la cessió que conree el terreny de manera respectuosa amb els elements de la parcel·la i que s’ajuste al cultiu d’hortalisses, flors i aromàtiques únicament (més endavant, en el punt 8, s’especifiquen quines plantes estan prohibides, tals com arbres, plantes degradants, psicotròpiques, etc.).

També es demana que l’usuari execute el seu treball personalment o per persones prèviament autoritzades, sense perjudici dels casos de força major o d’ajuda mútua entre hortolans.

En tot moment els adjudicataris han de seguir les instruccions donades pel personal del Consell Agrari a fi d’assegurar un bon funcionament dels horts.

Encara que en les clàusules no s’especifica la prohibició de l’ús de productes químics no autoritzats per les normes de l’agricultura ecològica, des de l’any 2017 les instruccions van en aquest sentit, quedant totalment prohibit l’ús d’adobs i fitosanitaris no autoritzats per aquesta normativa ecològica. En qualsevol cas, en cas de dubte cal consultar abans amb el personal encarregat.

El punt 8 arreplega, com s’ha dit, les prohibicions quant a cultius, ús de la parcel·la, normes del parc, etc.

És important llegir amb deteniment totes aquestes normes.

Plec de clàusules reguladores

 


Normas de uso

En el punto 7 del Pliego de Cláusulas Reguladoras se detallan las obligaciones del usuario.

En primer lugar se espera del titular de la cesión que cultive el terreno de manera respetuosa con los elementos de la parcela y que se ajuste al cultivo de hortalizas, flores y aromáticas únicamente (más adelante, en el punto 8, se especifican que plantas están prohibidas, tales como árboles, plantas degradantes, psicotrópicas, etc.).

También se pide que el usuario ejecute su trabajo personalmente o por personas previamente autorizadas, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor o de la ayuda mutua entre hortelanos.

En todo momento los adjudicatarios han de seguir las instrucciones dadas por el personal del Consell Agrari a fin de asegurar un buen funcionamiento de los huertos.

Aunque en las cláusulas no se especifica la prohibición del uso de productos químicos no autorizados por las normas de la agricultura ecológica, desde el año 2017 las instrucciones van en ese sentido, quedando totalmente prohibido el uso de abonos y fitosanitarios no autorizados por dicha normativa ecológica. En cualquier caso, en caso de duda hay que consultar antes con el personal encargado.

El punto 8 recoge, como se ha dicho, las prohibiciones en cuanto a cultivos, uso de la parcela, normas del parque, etc.

Es importante leer con detenimiento todas estas normas.

Pliego de Cláusulas Reguladoras

Horari del Parc

D’ABRIL A SETEMBRE
Dilluns a diumenge: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 h

D’OCTUBRE A MARÇ
Dilluns a divendres: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 h
Caps de setmana: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 18:00 h