Obert el termini per a la concessió de parcel·les agràries per al seu aprofitament per persones o entitats de la ciutat de València

Farmer life. Gardener planting young seedlings of parsley in vegetable garden. Close up of man hands working in garden, planting seeds, watering plants

El Consell Agrari Municipal de València ha obert el termini per a la concessió de diverses parcel·les agràries a les persones o entitats de la ciutat de València que estiguen interessades a cultivar-les. L’autorització es durà a terme mitjançant la cessió d’ús, en precari, de tres parcel·les de domini públic i titularitat municipal, adscrites al Consell Agrari Municipal.

Les persones i entitats interessades poden presentar les seues sol·licituds, amb la documentació requerida en les bases, des del 20 d’abril fins al 31 de maig de 2021.

El Plec de Clàusules Reguladores que han de regir l’atorgament de l’autorització d’ús, en precari, per a aprofitament agrari de les parcel·les de titularitat municipal adscrites al Consell Agrari Municipal de València, figuren publicades en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València núm. 72 de data 19 d’abril de 2021, en el Tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de València, així com en la pàgina web del Consell Agrari Municipal.

1. Bases reguladores (PDF).

2. Edicte publicat en el BOP (PDF).

3. Model d’instància (PDF).

Termini de presentació de sol·licituds: Del 20 d’abril al 31 de maig de 2021.