En este apartat podreu trobar tota la informació relativa a la convocatòria per a la concessió d’autoritzacions i constitució d’una bossa per a exercir la Venda No Sedentària en Mercats de Venda Directa de tipologia agroalimentària (dels descrits en la Disposició addicional Vª de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Venda No Sedentària a la ciutat de València).

Trobareu indicacions sobre els criteris i procediments per a la presentació i la selecció de propostes que vulguen optar a una autorització, així com la creació i funcionament d’una borsa única per a l’accés a vacants.

També hi trobareu informació sobre les normes tècniques de funcionament dels mercats, així com els òrgans de governança.

S’hi atén, de manera específica, a la normativa d’aplicació sectorial per a este tipus d’activitats, de manera especial:

Procediment d'adjudicació

Borsa de Sol·licituds per a Vacants

La borsa per a cobrir vacants en els Mercats de l’Horta de València està actualment tancada, s’obrirà per poder acollir noves propostes de manera periòdica.
Si teniu interés en rebre un avís en el moment que s’òbriga, escriviu un correu-e a l’adreça: agroecologia@valencia.es i deixeu les vostres dades de contacte així com les característiques generals de la seua proposta.

Borsa de Sol·licituds per a Vacants (27/01/2023)

Llistes de sol·licituds

Parades provisionalment assignades

PUBLICAT L’EDICTE DE PARADES PROVISIONALMENT ASSIGNADES I DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL TERMINI DE 15 DIES HÀBILS (27/12/2022)

En el termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de la llista de parades provisionalment assignades en el Tauler d’edictes del web municipal (https://www.valencia.es/val/tramits/tauler-d-edictes), les persones físiques i jurídiques que hagen resultat seleccionades han de presentar instància en el Registre General d’Entrada, o a través de la seu electrònica municipal, acompanyada de la documentació següent:

1. Identificació de la persona o persones que exerciran l’activitat en cada punt de venda:

1.1) Les persones físiques titulars d’una autorització per a la venda que desitgen autoritzar a altres persones (bé contractades o familiars) com a col·laboradores per a exercir la venda en les parades, seran responsables d’assegurar el compliment, per part de les persones col·laboradores dels mateixos requisits exigits a la persona titular.

1.2) En el cas que l’autorització siga a nom de persones jurídiques, amb una pluralitat de membres, i es vulga designar a estos com a autoritzats per a la venda, s’hi indicarà cadascuna de les persones autoritzades i es justificarà documentalment la pertinença formal a l’entitat.

Per a això caldrà completar, firmar i presentar el (MODEL 1), i acompanyar-lo de la documentació corresponent.

A més, caldrà aportar per a cada persona autoritzada per atendre la parada:

 • La documentació que acredite el compliment dels requisits generals que han de complir les persones proposades per a exercir la venda en la parada en matèria de formació higiènica i sanitària.
 • En el cas de designar persones contractades: La documentació que acredite la relació laboral o legal que la relaciona amb la persona física o jurídica adjudicatària.
 • En el cas d’autoritzar persones col·laboradores familiars, per tal de demostrar la relació i grau de parentiu, s’ha de presentar el llibre de família que ho justifique.

2. Altra documentació que acredite el compliment dels requisits generals:

2.1) Per a les persones jurídiques, justificant d’estar inscrites, quan els corresponga (persones jurídiques amb un volum de negoci superior a 1 milió d’euros), en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributària en l’epígraf o epígrafs corresponents i estar al corrent en el pagament de la tarifa. Les persones que tinguen la condició de productores primàries estan exemptes de inscriure’s en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributària.

2.2) Per a les persones físiques, estar inscrites en el règim corresponent de la Seguretat Social i estar al corrent en el pagament de les cotitzacions en el règim corresponent. En el cas de les persones jurídiques s’ha d’acreditar que qualsevol persona que exercirà l’activitat de venda està donada d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, llevat que de conformitat amb el que es disposa en la legislació específica, la persona puga estar inclosa en el règim especial de treballadors autònoms.

2.3) Les persones estrangeres de països que no siguen membres de la Unió Europea, han d’estar en possessió dels corresponents permisos de residència i de treball per compte propi o aliè, amb vigència durant el temps que comprenga l’autorització, així com acreditar el compliment de la resta de requisits vigents que hi siguen aplicables.

2.4) Disposar d’unes instal·lacions concordes a les característiques assenyalades en esta convocatòria (MODEL 2).

2.5) Subscriure una assegurança de responsabilitat civil, tal i com indica l’article 21.3.e de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària, que cobrisca tots els riscos que puga ocasionar l’activitat que es faça i estar al corrent del seu pagament. A este efecte, s’hi ha d’aportar la pòlissa corresponent i el rebut de trobar-se al corrent del seu pagament o, si és el cas, certificat de la companyia asseguradora que acredite estos aspectes.

2.6) Model de declaració d’origen del producte detallat. Sense que es puguen afegir altres productes de tipologia diferent a la presentada en la Declaració de producte presentada en la sol·licitud inicial. Esta nova declaració té per únic objectiu identificar amb major detall tots i cadascun dels productes que es pretén posar a la venda en els mesos següents i serà un dels documents que serà obligatori exposar al públic en la parada, una vegada validat pel Consell Agrari Municipal (MODEL 3 Declaració de producte). Completar tants fulls com siga necessari per indicar tots els productes que es pretenen posar a la venda durant el període d’un any.

2.7) Dades d’inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) o en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA)

2.8) En el cas de productes elaborats identificació de les instal·lacions i Registre Sanitari d’establiments alimentaris menors, així com en el seu cas de les instal·lacions de venda que ho requerisquen.

2.9) Dos fotografies de dimensions de carnet (per a enviament electrònic: formats JPG, PNG, TIFF i resolució aproximada 1200 x 800 píxels) de la persona titular de l’autorització i de cadascuna de les persones autoritzades per a la venta, en cas que siguen diferents a la persona titular de la parada. De les associacions necessitarem el logo i dos fotografies de cadascuna de les persones que exercisquen la venda.

El pagament de la Taxa se sol·licitarà una vegada s’haja atorgat l’autorització. En estos moments no cal presentar cap justificant.

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu ajuda per tal de preparar o presentar la documentació podeu realitzar-les al telèfon: 688904508 o a l’adreça-e: agroecologia@valencia.es

DOCUMENTS

Preguntes freqüents – FAQs

1. Quin tipus de productes es poden vendre en aquests mercats?

Es podran vendre productes de tipologia agroalimentària: productes frescos o elaborats, provinents de qualsevol tipologia de producció (ecològica, agroecològica, convencional); però també es podran vendre un altre tipus de productes no agroalimentaris: planter, plantes ornamentals, cosmètica natural, utillatge i ferramenta relacionada amb l’activitat primària, utillatge per a la cuina i la gastronomia…

Com a condició genèrica, el producte ha de ser sempre de producció o elaboració pròpia, amb algunes excepcions en els productes no agroalimentaris.

Consultar en apartat 2. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DE LES PARADES I ELS SEUS PRODUCTES de la convocatòria.

2. Puc vendre diferents productes a la mateixa parada?

Sí. Si algun productor o alguna productora vol vendre, per exemple, hortalisses (frescos i hortícoles) i mel (derivat animal) a la mateixa parada, sí que ho pot fer sempre que tots els productes siguen propis. Aquestes parades amb tipologia mixta han dʼindicar quin és la tipologia predominant en la seua proposta. Les parades de producte no alimentari no podran fer venda de producte alimentari.

3. Quants mercats hi haurà i on seran?

Hi haurà quatre nous mercats de venda directa no sedentària als següents barris de València (un per barri): Benimaclet, Castellar-Oliveral, Malilla i Pla del Remei.

Consultar ubicacions concretes en l’apartat ANNEX I. SUPERFÍCIE I DESCRIPCIÓ DELS MERCATS de la convocatòria.

4. Qui es pot presentar a la convocatòria?

Poden presentar-se a la convocatòria d’adjudicació de parades les persones físiques o jurídiques que siguen productores primàries i xicotetes elaboradores agroalimentàries, inscrites en els corresponents registres tal com s’especifica en la normativa Europea en Higiene Sanitària, (CE) número 852/2004, i en el Decret 201/2017 en el cas de la xicoteta elaboració i producció, que realitzen la venda dels seus productes directament a la persona consumidora final. De manera específica, per a la consideració de productor/a primari/ària, és condició necessària i suficient la inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola, (REGEPA), o en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA), de la Comunitat Valenciana.

Per a parades de producte no alimentari o de producte de comerç just, no caldrà este requisit.

5. Qui pot vendre a la parada?

Podran exercir l’activitat de venda en les parades autoritzades: les persones titulars de les parades, persones contractades per les persones titulars de les parades y persones col·laboradores autoritzades (s’admeten només dos persones col·laboradores per cada autorització de venda). No es pot autoritzar com a persona col·laboradora una altra persona que haja resultat adjudicatària provisional d’una autorització per a l’exercici de la venda no sedentària en qualitat de persona titular.

Més informació en l’apartat 4. PERSONES QUE PODEN EXERCIR L’ACTIVITAT DE VENDA de la convocatòria.

6. Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?

Les sol·licituds poden presentar-se des del 3 de setembre de 2022 fins al 3 d’octubre de 2022.

7. Com es poden presentar les sol·licituds?

En el cas de les persones físiques, les sol·licituds es podran presentar o bé per Registre d’entrada de l’Ajuntament de València o a través de la seu electrònica amb certificat digital o clau:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.NS.90

En el cas de les persones jurídiques (cooperatives, societats agràries de transformació, associacions…) hauran de fer el tràmit de manera telemàtica a través de la seu electrònica amb certificat digital o clau:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.NS.90

Si algú tingués qualsevol dubte o problema amb aquest tràmit, tenim assistència telefònica o presencial personalitzada. Pots demanar-la mitjançant: mercatshorta@gmail.com o agroecologia@valencia.es.

8. Necessites resoldre dubtes i/o rebre assessorament personalitzat?

Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres en:

agroecologia@valencia.es

o als telèfons:

 • 962 085 206
 • +34 688 90 45 08

9. Quina documentació cal aportar?

Tota la documentació necessària es troba recollida i explicada a l’apartat 5.3. Documentació que cal aportar-hi de la convocatòria.

10. Com es farà l'adjudicació de parades?

Per a la baremació de les propostes i l’adjudicació de les parades s’han establert uns criteris que regiran l’avaluació dels mèrits de les sol·licituds presentades, així com la documentació preceptiva justificadora del compliment. En qualsevol cas, els mèrits han d’acreditar-se per mitjà de la presentació dels documents originals o degudament compulsats.

Els criteris són: proximitat, qualitat mediambiental del producte que s’ha de comercialitzar, zones rurals deprimides, pertinença a col·lectius específics, qualitat del producte (excloent amb qualitat ambiental del producte), economia social i projectes d’inclusió.

Amb la llista baremada definitiva es crearà una bossa única per a cobrir totes les parades dels mercats disponibles.

11. Quina serà la vigència de les autoritzacions?

Les autoritzacions municipals per al desenvolupament de l’activitat comercial en els mercats de venda no sedentària periòdics es concediran per un termini de quinze anys.

12. És obligatori tindre una assegurança de responsabilitat civil?

No és obligatori tindre una assegurança de responsabilitat civil en el moment de fer la sol·licitud, però sí que ho és per a la venda al mercat.

13. És obligatori participar tots els dies de mercat?

No es pot fallar més de quatre setmanes seguides o més de sis en un període de tres mesos, tal i com disposa l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària en l’ARTICLE 32.

14. Si no tinc firma electrònica pròpia pot presentar algú la sol·licitud de manera telemàtica per mi?

Sí, utilitzant l’annex de representació que podeu trobar a l’apartat d’impresos en el tràmit de seu electrònica:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.NS.90

Convocatòria i normes de funcionament per als Mercats de Venda No Sedentària de tipologia alimentària
Mercats de l’Horta

TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

2. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DE LES PARADES I ELS SEUS PRODUCTES

3. REQUISITS GENERALS

4. PERSONES QUE PODEN EXERCIR L’ACTIVITAT DE VENDA

 

TÍTOL II. PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

5.1 Termini de presentació de les sol·licituds

5.2. Llocs per a la presentació de les sol·licituds

5.3. Documentació que cal aportar

6. PROCÉS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ DE PARADES

6.1. Barem i valoració de les propostes admeses

6.2. Adjudicació de les parades als mercats

6.3. Presentació de la documentació per a aquelles propostes seleccionades

6.4. Inici de l’activitat de venda

7. VIGÈNCIA DE LES AUTORITZACIONS

7.1. Duració de les autoritzacions

7.2. Renúncies no justificades

7.3. Causes d’extinció de les autoritzacions

7.4. Transmissió de les autoritzacions

7.5. Canvi en la tipologia de producte autoritzat per a la venda

8. CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE VACANTS

TÍTOL III. FUNCIONAMENT DEL MERCAT

9. DRETS DE LES PERSONES VENEDORES

10. FIGURES DE GOVERNANÇA

11. NORMES TÈCNIQUES DE FUNCIONAMENT

11.1. Dies de mercat i horaris

11.2. Supervisió dels mercats

11.3. Obligacions de les persones o entitats adjudicatàries

11.4. Prohibicions

11.5. Infraccions i sancions.

 

ANNEXOS

ANNEX I

SUPERFÍCIE I DESCRIPCIÓ DELS MERCATS

ANNEX II

MODEL D’AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

ANNEX III

MODEL DE SOL·LICITUD

ANNEX IV

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX V

TAXA

ANNEX VI

MODEL DECLARACIÓ DE PRODUCTE

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Este document té com a finalitat regular la convocatòria per a la concessió d’autoritzacions i constitució d’una borsa de sol·licituds per a exercir la venda no sedentària en mercats, de nova creació, de venda directa de tipologia agroalimentària (dels descrits en la disposició addicional V de l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a la ciutat de València), en concret en quatre mercats extraordinaris fixos que tindran una periodicitat setmanal i una ubicació fixa.

S’hi definixen els criteris i procediments per a la presentació i la selecció de propostes que vulguen optar a una autorització, així com la creació i funcionament d’una borsa única per a l’accés a vacants.

Així mateix, s’hi determinen i especifiquen les normes tècniques de funcionament dels mercats, així com els òrgans de governança.

S’hi atén, de manera específica, la normativa d’aplicació sectorial per a este tipus d’activitats, de manera especial:

2. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DE LES PARADES I ELS SEUS PRODUCTES

Els productes a la venda en els mercats objecte d’esta convocatòria són de tipologia agroalimentària: productes frescos o elaborats, provinents de qualsevol tipologia de producció (ecològica, agroecològica, convencional), de varietats tradicionals o d’iniciatives d’inserció sociolaboral, entre d’altres, com s’indica a la disposició addicional cinquena de l’Ordenança de VNS.

La tipologia, nombre de parades potencials i productes permesos en la convocatòria és, de manera orientativa, la següent:

TIPOLOGIA DE PARADA

Nombre de PARADES QUE S’HAN D’ASSIGNAR

PRODUCTES A LA VENDA
I – FRESCOS I HORTÍCOLES

24

 • Verdura, hortalisses, fruita de temporada, productes vegetals de recol·lecció i de temporada com ara espàrrecs, bolets, fruits silvestres i altres equivalents.
II – DERIVATS ANIMALS

8

 • Mel i derivats, ous, llet, formatges, iogurt i altres derivats làctics.
 • Carn, derivats carnis com l’embotit
 • Pesca, mol·luscs…
III – ELABORATS D’ORIGEN VEGETAL

26

 • Oli, olives, salmorres, adobats, salats.
 • Melmelades, conserves, semiconserves, cremes vegetals, orxata, sucs de fruita i altres begudes vegetals.
 • Pa, rebosteria, dolços tradicionals, torrons, llepolies.
 • Productes secs com cereals, llegums, fruits secs, farines, fruita deshidratada.
 • Begudes espirituoses artesanals.
IV – ALTRES PRODUCTES RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT PRIMÀRIA

6

 • Planter, plantes ornamentals, medicinals i culinàries.
 • Complements culinaris, espècies.
 • Cosmètica natural.
 • Utillatge i ferramenta relacionada amb l’activitat primària, utillatge per a la cuina i la gastronomia.
V – PRODUCTE ALIMENTARI DE COMERÇ JUST

1

 • Café, xocolate, galletes, panela, sucre, infusions, cereals, espècies, cosmètica i altres producte alimentaris de comerç just.

La superfície prevista que han d’ocupar les parades en cadascun dels mercats està identificada en l’annex I. La superfície serà actualitzada en cas que la tipologia final de les parades ho aconselle.

Les parades amb tipologia mixta han d’indicar quina és la tipologia predominant en la seua proposta.

Les parades de producte no alimentari no podran realitzar venda de producte alimentari.

Com a condició genèrica el producte ha de ser sempre de producció o elaboració pròpia, amb les excepcions que es recullen a continuació.

Es contempla la possibilitat excepcional que el producte no siga d’elaboració o producció pròpia, en el cas de les parades d’utillatge i ferramentes relacionades amb l’activitat primària, la venda de planter, plantes medicinals i culinàries, complements culinaris, utillatge per a la cuina i la gastronomia, producte alimentari de comerç just i altres afins a

l’agroalimentació. Encara així, sempre es prioritzaran les propostes per a la venda de producte d’elaboració, producció o collita pròpia per davant d’unes altres que no ho siguen.

Per l’excepcionalitat de les característiques de la venda de producte alimentari les superfícies autoritzades de manera ordinària respondran a mòduls de 3 metres d’amplària per 2 metres de profunditat, i es podran augmentar fins als 3 metres de profunditat si la via ho permet i sempre que es garantisca la normativa d’accés dels vehicles d’emergències. L’alçària de les parades, com a norma general, no excedirà de 2.55 m, i la dels ixents o vols, per a tendal de protecció, de 50 cm. Queden exceptuades les parades sobre vehicle i aquelles que per necessitar equips de refrigeració o altres específics puguen necessitar una superfície més gran.

Les parades estaran disposades en línia recta o filera, distribuïdes en la superfície que s’indica en el plànol adjunt per a cadascun dels mercats a l’annex I.

La configuració bàsica dels llocs de venda no sedentària ha de presentar una estètica comuna tal i com s’especifica a l’Ordenança VNS, i complir els requisits tècnics esmentats a l’article 55 de la mateixa ordenança. Aquelles parades que tinguen a la venda productes que, per a la seua adequada conservació necessiten d’uns requisits higiènics i sanitaris específics, tal com instal·lació de fred, aigua, etc., han de comptar amb les instal·lacions adequades a eixe efecte segons la legislació vigent.

L’adquisició dels mòduls i elements per a les parades serà a càrrec de les persones adjudicatàries de les parades de venda no sedentària, per bé que la regidoria amb competències en agricultura podrà facilitar l’adquisició o ús d’infraestructures conjuntes per a les parades.

Els articles s’exposaran a una alçària mínima del sol de 50 cm, excepte aquells que per les seues característiques o dimensions s’exposen en el comerç tradicional arran de terra, com ara flors, plantes o altres productes d’utillatge, artesania, etc.

 

3. REQUISITS GENERALS

Poden presentar-se a la convocatòria d’adjudicació de parades les persones físiques o jurídiques que siguen productores primàries i xicotetes elaboradores agroalimentàries, inscrites en els corresponents registres tal com s’especifica en la normativa Europea en Higiene Sanitària, (CE) número 852/2004, i en el Decret 201/2017 en el cas de la xicoteta elaboració i producció, que realitzen la venda dels seus productes directament a la persona consumidora final. De manera específica, per a la consideració de productor/a primari/ària, tal i com indica el Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris és condició necessària i suficient la inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola, (REGEPA), o en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA), de la Comunitat Valenciana, caçadors/es i recol·lectors/es de productes silvestres, que produïxen aliments no transformats obtinguts a la Comunitat Valenciana.

Les persones físiques han de tindre 18 anys complits.

Les persones jurídiques (cooperatives, societats agràries de transformació, associacions…) poden presentar a la venda un producte d’una pluralitat de persones físiques que necessàriament seran membres de ple dret de l’entitat jurídica i inscrites en el REGEPA. La relació de persones productores associades a una autorització a una

persona jurídica serà actualitzada necessàriament sempre que hi haja qualsevol variació sobre la llista original presentada amb la sol·licitud d’autorització inicial.

A més, les persones físiques o jurídiques que desitgen optar a l’autorització han de comprometre’s a acomplir, des de l’inici de l’activitat i durant tota la vigència de l’autorització, de manera general els requisits especificats en l’article 7 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’exercici de la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana i de manera específica els requisits següents:

a Estar inscrites, quan els corresponga, en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributària en l’epígraf o epígrafs corresponents i estar al corrent en el pagament de la tarifa. Excepte les persones que tinguen la condició de productores primàries que queden exemptes de inscriure’s en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributària.

b Estar inscrites en el règim corresponent de la Seguretat Social i estar al corrent en el pagament de les cotitzacions en el règim corresponent. En el cas de les persones jurídiques s’ha d’acreditar que qualsevol persona que exercirà l’activitat de venda està donada d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, llevat que de conformitat amb el que es disposa en la legislació específica, la persona puga estar inclosa en el règim especial de treballadors autònoms.

c Totes les persones que hagen d’exercir la venda (titulars, contractades i col·laboradores) han de poder demostrar haver fet els cursos de formació en matèria d’higiene alimentària que les capacite per a exercir l’activitat de venda.

d Les persones estrangeres de països que no siguen membres de la Unió Europea, han d’estar en possessió dels corresponents permisos de residència i de treball per compte propi o aliè, amb vigència durant el temps que comprenga l’autorització, així com acreditar el compliment de la resta de requisits vigents que hi siguen aplicables.

e No tindre deutes amb l’Ajuntament de València.

f Disposar d’unes instal·lacions concordes a les característiques assenyalades en esta convocatòria.

g Subscriure una assegurança de responsabilitat civil, tal i com indica l’article 21.3.e de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària, que cobrisca tots els riscos que puga ocasionar l’activitat que es faça i estar al corrent del seu pagament. A este efecte, s’hi ha d’aportar la pòlissa corresponent i el rebut de trobar-se al corrent del seu pagament o, si és el cas, certificat de la companyia asseguradora que acredite estos aspectes.

h Les persones titulars d’una autorització per a la venda que desitgen autoritzar persones contractades o familiars (com ara col·laboradores de la persona titular), seran responsables d’assegurar el compliment, per part de les persones col·laboradores o contractades, dels mateixos requisits exigits a la persona titular, excepte l’alta en el cens d’activitats econòmiques.

i Complir la resta de requisits que hi siguen aplicables d’acord amb la normativa sectorial aplicable.

 

4. PERSONES QUE PODEN EXERCIR L’ACTIVITAT DE VENDA

Podran exercir l’activitat de venda no sedentària en les parades autoritzades, aquelles persones que complisquen les condicions següents:

a Persones titulars de les parades: aquelles persones físiques o persones representants acreditades de les persones jurídiques, que complisquen els requisits i hagen sigut autoritzades en el procés de selecció.

b Persones contractades: aquelles persones designades per a l’exercici de la venda no sedentària que mantinguen una relació contractual amb les persones titulars de les parades per a eixa finalitat.

c Persones col·laboradores: l’Ajuntament pot autoritzar que en l’exercici de l’activitat comercial col·laboren amb la persona titular el seu cònjuge, parella de fet, descendents, ascendents o familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament. S’admeten només dos persones col·laboradores per cada autorització de venda. No es pot autoritzar com a persona col·laboradora una altra persona que haja resultat adjudicatària provisional d’una autorització per a l’exercici de la venda no sedentària en qualitat de persona titular.

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

5.1 Termini de presentació de les sol·licituds i nombre màxim de sol·licituds

Les sol·licituds poden presentar-se des del 3 de setembre de 2022 fins al 3 d’octubre de 2022. En el cas que la publicació siga posterior a la data d’inici indicada, el període vàlid serà de 30 dies naturals des de l’endemà a la publicació d’estes bases en el Butlletí Oficial de la Província. Les bases podran publicar-se també en la web del Consell Agrari Municipal i en el tauler d’anuncis en la pàgina web de l’Ajuntament de València.

Cada persona física o jurídica pot optar a un màxim de 4 autoritzacions, una per a cada nou mercat ho ha d’indicar en un únic document de sol·licitud. En cap cas s’atorgarà més d’una parada per mercat a una mateixa persona física o jurídica.


 

5.2. Llocs per a la presentació de les sol·licituds

La sol·licitud d’autorització s’ha de presentar a través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret, dirigida a l’Alcaldia, davant els òrgans previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, pot realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València, https://sede.valencia.es, en el tràmit específic disponible a eixe efecte. Per a la realització del dit tràmit, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania –persones físiques– admés per la seu electrònica de l’Ajuntament de València.

De conformitat amb la normativa d’administració electrònica, les persones jurídiques en tot cas estan obligades a la presentació de la sol·licitud i a relacionar-se amb l’administració a través de mitjans electrònics, mitjançant la compareixença en seu electrònica de l’Ajuntament, per a la realització de qualsevol tràmit del procediment.


 

5.3. Documentació que cal aportar-hi

a Sol·licitud genèrica i documentació annexa segons l’annex III. On s’ha d’indicar si la sol·licitud és per a un o més mercats.

b Declaració responsable segons l’annex IV que acredite:

  • El compliment dels requisits generals o compromís de complir-los en cas d’obtindre autorització.
  • Estar en la possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l’inici de l’activitat.
  • Compromís de mantindre el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització.

c Així mateix, a la sol·licitud cal adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen, d’acord amb el barem establit en l’apartat 6.1. Barem i valoració de les propostes admeses i acompanyat del model d’autobaremació de l’annex II. Els mèrits al·legats per les persones jurídiques han de diferenciar clarament els que corresponen a la persona autoritzada per a la venda i els que corresponen a l’activitat productiva. En casque es presente sol·licitud a més d’un mercat coincident en el temps cal identificar quina persona exercirà la venda en cadascun dels mercats i els mèrits associats a cadascuna d’elles.

d Les persones jurídiques, juntament amb la sol·licitud presentada, han d’aportar els documents següents:

  • Escriptura pública de constitució de l’entitat i estatuts.
  • Document que acredite l’existència d’una relació contractual o societària entre la persona titular i la persona que haja de desenvolupar, en nom de la persona jurídica, l’activitat comercial.

e En el cas dels socis/sòcies treballadors/es de cooperatives de treball associat s’hi ha d’aportar escriptura de constitució de la cooperativa i els seus estatuts, així com un document que acredite la condició de sòcia o soci de la cooperativa.

6. PROCÉS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ DE PARADES

6.1. Barem i valoració de les propostes admeses

A continuació es determinen el criteris que regiran l’avaluació dels mèrits de les sol·licituds presentades, així com la documentació preceptiva justificadora del compliment. En qualsevol cas, els mèrits han d’acreditar-se per mitjà de la presentació dels documents originals o degudament compulsats.

La puntuació màxima possible són 30 punts. Cada apartat indica la puntuació mínima i màxima que es pot obtindre. Així mateix s’hi indica si les característiques que cal avaluar han de ser complides per la persona titular o per la que podria exercir la venda o pel producte o la ubicació de l’activitat.

 

BAREM

ACREDITACIÓ

1. PROXIMITAT

De 0 a 10 punts (categories excloents)

a) Més del 50% de la superfície de les explotacions on es cultiva o elabora el producte que s’hi ha de vendre es troben ubicades en la comarca de l’Horta (Horta Nord, Sud, Oest i terme de València).

10

REGEPA o certificat emés per l’Administració local o altra entitat amb competències en agricultura, on s’identifique el municipi, el polígon i la parcel·la cadastral i la tipologia del cultiu.

b) Més del 50% de la superfície de les explotacions on es cultiva o elabora el producte que s’hi ha de vendre es troben ubicades en comarques limítrofs a la comarca de l’Horta.

7

REGEPA o certificat emés per l’Administració local o altra entitat amb competències en agricultura, on s’identifique el municipi, el polígon i la parcel·la cadastral i la tipologia del cultiu.

c) Més del 50% de la superfície de les explotacions on es cultiva o elabora el producte que s’hi ha 5 de vendre es troben ubicades en les comarques de la Foia de Bunyol, la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida, la Safor, la Costera, la Vall de Cofrents, la Plana d’Utiel, els Serrans, el Racó d’Ademús, la Plana Baixa o l’Alt Palància.

5

REGEPA o certificat emés per l’Administració local o altra entitat amb competències en agricultura, on s’identifique el municipi, el polígon i la parcel·la cadastral i la tipologia del cultiu.

d) Més del 50% de la superfície de les explotacions on es cultiva o elabora el producte que s’hi ha de vendre es troben ubicades en altres comarques de la Comunitat Valenciana

3

REGEPA o certificat emés per l’Administració local o altra entitat amb competències en agricultura, on s’identifique el municipi, el polígon i la parcel·la cadastral i la tipologia del cultiu.

e) Altres ubicacions.

REGEPA o certificat emés per l’Administració local o altra entitat amb competències en agricultura, on s’identifique el municipi, el polígon i la parcel·la cadastral i la tipologia del cultiu.

2. QUALITAT MEDIAMBIENTAL del producte que s’ha de comercialitzar

De 0 a 8 punts (sumatori de les categories)

a) Producte provinent de la producció ecològica certificada, en la totalitat de les parcel·les i productes que cal autoritzar.

3

Certificat, emés per autoritat competent, que acredite el tipus de producció.

b) Producte avalat per un Sistema Participatiu de Garantia, en la totalitat de les parcel·les i productes cal autoritzar.

3

Certificat, emés per autoritat competent, que acredite el tipus de producció.

c) Producte provinent de la Producció Integrada o avalat per altres certificacions privades.

1

Certificat, emés per autoritat competent, que acredite el tipus de producció.

d) Producte avalat per una marca de Parc Natural.

1

Certificat, emés per autoritat competent, que acredite el tipus de producció.

e) Pesca artesanal.

1

Certificat, emés per autoritat competent, que acredite el tipus de producció.

f) Altres certificacions de qualitat ambiental legalment reconegudes.

1

3. ZONES RURALS DEPRIMIDES

De 0 a 2 punts (categories excloents)

a) Explotació situada en la major part en zones de muntanya, segons el PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (o futurs).

2

REGEPA o certificat emés per l’Administració local o altra entitat amb competències en agricultura, on s’identifique el municipi, el polígon i la parcel·la cadastral i la tipologia del cultiu.

b) Explotació situada en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (o futurs) o en zones incloses en la xarxa Natura 2000.

1

REGEPA o certificat emés per l’Administració local o altra entitat amb competències en agricultura, on s’identifique el municipi, el polígon i la parcel·la cadastral i la tipologia del cultiu.

4. PERTINENÇA A COL·LECTIUS ESPECÍFICS (referits a persones que exerciran la venda o la producció segons el cas)

De 0 a 3 punts (sumatori de les categories)

a) Persona productora. Joves (menors de 41 anys) en el moment de presentar la sol·licitud.

1

Document d’identitat en vigor

b) Persona productora. Dones.

1

Document d’identitat en vigor

c) Persones que exerciran la venda o la producció. Persones pertanyents a algun dels següents col·lectius en risc d’exclusió social: C1.Famílies monoparentals C2.Famílies nombroses C3.Víctimes de violència de gènere C4.Persones parades de llarga durada C5.Perceptores de rendes mínimes C6.Persones amb discapacitat C7.Sol·licitants d’asil C8. Migrants C9. Pertanyents a altres minories

1

c) S’acredita mitjançant els certificats següents: C1.Carnet de família monoparental C2.Carnet de família nombrosa C3.Sentència judicial C4. Informe de període d’inscripció (IPI) C5. Concessió / Informe social C6. Certificat de discapacitat C7. Sol·licitud o carnet de refugiat C8. NIE C9. Informe social

5. QUALITAT DEL PRODUCTE (excloent amb qualitat ambiental del producte)

De 0 a 3 punts (categories excloents)

a) Denominació d’origen

3

Certificat emés pel Consell Regulador de la DO

b) Indicació geogràfica protegida

2

Certificat emés pel Consell Regulador de la IGP

c) Altres figures de qualitat

1

Certificat emés per l’entitat reguladora

6. ECONOMIA SOCIAL

De 0 a 2 punts (sumatori de les categories)

a) Entitats de l’Economia Social (segons la Llei 5/2011, de 29 de març)

1

Estatuts de l’entitat

b) Iniciatives amb certificat d’Auditoria Social, Balanç Social, Balanç del be comú, o certificat equivalent.

1

Informe de l’auditoria, balanç o procediment anàleg

7. PROJECTES D’INCLUSIÓ

De 0 a 2 punts (categories excloents)

a) Entitats, empreses o altres organitzacions amb més d’un 33% de persones en risc d’exclusió social.

2

Estatuts i memòria associada sobre accions específiques en els últims dos anys. Certificat de l’entitat amb el llistat de treballadors on conste el tant per cent de persones en risc d’exclusió social.

b) Entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió

1

Estatuts i memòria associada sobre accions específiques en els últims dos anys.

 

Les autoritzacions municipals de venda s’atorgaran a les sol·licituds que aconseguisquen, segons el barem aprovat, el nombre major de punts. En cap cas es podrà concedir més d’una autorització per mercat, per persona, física o jurídica. Tampoc es concedirà més d’una autorització a diferents persones jurídiques quan s’aprecie entre elles coincidència de les persones físiques intervinents o la seua participació o control majoritari.

La valoració i còmput de les propostes admeses serà duta a terme per una comissió d’avaluació que estarà conformada per cinc membres:

 • Presidència: titular de la regidoria competent en agricultura o funcionari/ària en qui delegue.
 • Secretaria: secretaria del Consell Agrari Municipal o persona en qui delegue.
 • Un funcionari/ària del servici municipal competent en mercats.
 • Un/a funcionari/ària del servici municipal competent en agricultura.
 • Un/a funcionari/ària designat/da pel servici municipal amb competències en matèria de benestar social.

Esta comissió elaborarà una llista provisional de les candidatures autoritzades i la seua baremació, una relació de les candidatures que han d’esmenar documentació i de les propostes inicialment excloses per no reunir els requisits generals.

La llista es publicarà en la web del Consell Agrari Municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament de València i es concedirà un termini de deu dies per a formular–hi al·legacions.

Una vegada transcorregut el termini esmentat i amb un informe previ de les reclamacions presentades, la regidoria amb competències en agricultura aprovarà la relació definitiva de candidatures seleccionades per a l’exercici de la venda no sedentària, així com la baremació corresponent. Esta relació es publicarà en el web de l’Ajuntament de València i en el web del Consell Agrari Municipal.


 

6.2. Adjudicació de les parades als mercats

Amb la llista baremada definitiva es crearà una borsa única per a cobrir totes les parades dels mercats disponibles amb el procediment següent:

Finalitzat el citat termini d’al·legacions a la llista baremada i resoltes les al·legacions que s’hi puguen presentar, es convocarà un acte públic d’adjudicació on es realitzarà el procediment de cobertura de les parades amb les persones físiques i jurídiques que conformen la llista baremada.

Les ubicacions s’atorgaran tenint en compte l’orde resultant de la puntuació obtinguda, de manera que la candidatura que haja obtingut major puntuació escollirà parada vacant en funció de la seu tipologia i segons la seua preferència, i així successivament.

En el procés d’adjudicació es consideraran els criteris de foment de la diversitat de tipologies de productes i de cobertura equitativa dels 4 mercats seguint les definicions de tipologies de parades descrites per a cada mercat en l’annex I Superfície i descripció dels mercats.

En el cas que es donen els següents casos particulars, es resoldrà de la manera següent:

a En el cas en què hi haja dos o més participants dins d’una mateixa tipologia que estiguen empatats a punts en la baremació, primarà el criteri de proximitat. Si també estan empatats en este criteri es farà un sorteig per determinar l’orde de prelació.

b Una vegada finalitzada la ronda de sol·licituds, les persones participants que hagen indicat en la sol·licitud que presenten proposta a més d’un mercat podran tornar a escollir, seguint de nou l’orde de la baremació i tenint en compte que la nova autorització no podrà ser per al mateix mercat en el qual ja han hagen obtingut parada en la ronda anterior. Este procediment es repetirà fins que s’acaben les parades per a adjudicar o les candidatures disponibles.

c Si, acabat el procediment, queden parades descobertes d’alguna tipologia, en algun dels mercats, mentre que en altres hi ha participants que no n’han obtinguda cap, es podrà considerar la possibilitat de traspassar vacants d’una tipologia a un altra.

Aquelles persones que formant part del llistat definitiu no obtinguen autorització, o desitgen estar disponibles per a possibles vacants, passaran a formar part d’una borsa o llista d’espera la qual funcionarà segons s’especifica més avant, en el punt 8.


 

6.3. Presentació de la documentació per a aquelles propostes seleccionades

En el termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de la llista provisional, les persones que hagen resultat seleccionades han de presentar instància en el Registre General d’Entrada, o a través de la seu electrònica municipal, acompanyada de la documentació següent:

a Comunicació de la persona o persones que exerciran l’activitat en cada punt de venda, i acreditar documentalment que complixen tots el requisits necessaris.

b Documentació que acredite el compliment dels requisits generals.

c Declaració responsable firmada per la persona sol·licitant en la qual es compromet a complir amb els condicionants estipulats pel Decret 201/2017 regulador de la venda de proximitat, pel que respecta a la identificació dels productes, la higiene, la traçabilitat i el registre de les vendes, entre d’altres.

d Model de declaració d’origen del producte segons el model que es determine.

e Justificant de l’ingrés a l’Ajuntament de València, en concepte de taxa repercutida per l’ocupació i aprofitament del domini públic, segons els preus especificats en l’annex V.

f Dos fotografies de dimensions de carnet de la persona titular de l’autorització i, de les persones autoritzades per a la venta, en cas que siguen diferents a la persona titular de la parada.

g Assegurança de responsabilitat civil.

h En el cas d’autoritzar persones col·laboradores o contractades per a l’exercici de venda, també caldrà aportar-hi:

  • La documentació que acredite el compliment dels requisits generals que han de complir les persones col·laboradores o contractades en matèria de formació higiènica i sanitària
  • Declaració responsable relativa al fet que les persones proposades no incorren en cap situació de les descrites en este document com a inhabilitants per a l’exercici de l’activitat (deutes amb l’ajuntament, sancionades en l’exercici de l’activitat de venda no sedentària o altres).
  • La documentació que acredite la relació laboral o legal que la relaciona amb la persona física o jurídica adjudicatària.
  • En el cas d’autoritzar persones col·laboradores, per tal de demostrar la relació i grau de parentiu, s’ha de presentar el llibre de família que ho justifique.

Les candidatures que no presenten la documentació requerida dins del termini indicat a este efecte quedaran automàticament excloses de la proposta d’autoritzacions i, en eixe cas, es requerirà formalment la següent candidatura interessada seguint l’orde de la borsa, perquè dins del termini de deu dies hàbils presente la documentació requerida. Finalitzat el termini de presentació de documentació, s’elevarà a aprovació, mitjançant una resolució de la Regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, la llista definitiva de persones autoritzades, la qual serà publicada en el web del Consell Agrari Municipal i en el web de l’Ajuntament de València.


 

6.4. Inici de l’activitat de venda

La data d’inici de l’activitat de venda serà comunicada a les persones que resulten autoritzades i es publicarà en el web del Consell Agrari Municipal i en el web de l’Ajuntament de València.


 

7. VIGÈNCIA DE LES AUTORITZACIONS

7.1. Duració de les autoritzacions:

Les autoritzacions municipals per al desenvolupament de l’activitat comercial en els mercats de venda no sedentària periòdics es concediran per un termini de quinze anys, de conformitat amb el que es disposa en l’article 26 de l’Ordenança de venda no sedentària i en l’article 10.2 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana.


 

7.2. Renúncies no justificades:

La presentació d’una renúncia sense motius degudament justificats, per part d’una persona a la qual com a resultat del barem i, si és el cas, realitzat el procediment d’adjudicació, se li haja adjudicat un lloc amb caràcter provisional, implicarà passar a l’últim lloc en la borsa per cobrir vacants.


 

7.3. Causes d’extinció de les autoritzacions

Les autoritzacions municipals podran ser revocades, amb el procediment administratiu corresponent previ, sense dret a indemnització, per les causes indicades a l’article 32 de l’Ordenança de venda no sedentària. Les autoritzacions podran ser extingides per l’Ajuntament, amb audiència prèvia a la persona titular, per les causes indicades a l’article 32, així com per exercir la venda de productes agroalimentaris sense respectar la normativa sanitària al respecte.


 

7.4. Transmissió de les autoritzacions

Aquelles persones físiques o jurídiques que hagen obtingut l’autorització de venda no poden procedir a la transmissió d’esta fins que no hagen transcorregut tres anys des de l’aprovació de la relació definitiva de persones seleccionades, tal i com establix l’article 27 de l’Ordenança de venda no sedentària. En el cas de persones que hagen obtingut l’autorització mitjançant transmissió de la mateixa no podran, al seu torn, transmetre-la fins que haja transcorregut almenys un any des de la transmissió.

La nova persona titular només pot vendre la mateixa tipologia d’articles emparada en l’autorització transmesa.

L’autorització transmesa habilita la nova persona titular per a l’exercici de la venda durant el termini de vigència que reste a l’autorització original i específicament en els mercats i ubicacions que tinga assignats l’autorització original.

Els requisits per a optar a la transmissió, la documentació que cal aportar-hi, així com el dret preferent a la transmissió d’autoritzacions queda reflectit als articles 27, 28, 29 i 30 de l’Ordenança de venda no sedentària.


 

7.5 Canvi en la tipologia de producte autoritzat per a la venda

Excepcionalment es pot sol·licitar el canvi o ampliació d’articles autoritzats per a la venda, de conformitat amb el que es preveu en l’Ordenança de venda no sedentària, però amb la necessitat d’informe i resolució favorable de la regidoria amb competències en agricultura que avalue la conveniència per tal de garantir la diversitat de producte i el manteniment del model comercial del mercat.


 

8. CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE VACANTS

La borsa està conformada per totes les candidatures vàlidament presentades, tant si han obtingut autorització com si no.

S’utilitzarà en cas de vacants per renúncia, extinció d’autorització o altres. Les autoritzacions que s’extingisquen o es revoquen per algunes de les causes assenyalades en l’apartat 7.4. podran passar a ser considerades vacants.

L’Ajuntament confeccionarà periòdicament una llista de les vacants que es troben disponibles en els quatre mercats i es publicaran en el web del Consell Agrari Municipal, d’esta publicació es donarà coneixement en la pàgina web municipal.

Aquelles persones candidates que formen part de la borsa anteriorment citada, tindran prioritat per a sol·licitar una vacant. Si la vacant no queda coberta amb les candidates de la borsa, podran presentar-se noves sol·licituds per part de noves candidatures.

El termini per a sol·licitar una vacant serà de quinze dies hàbils, tal i com queda reflectit a l’article 50 de l’Ordenança de venda no sedentària, a partir de l’última data de publicació. Així mateix, cal adjuntar-hi la sol·licitud de vacant i tota la documentació requerida. Finalitzat el termini, l’Ajuntament procedirà a l’adjudicació, amb l’estudi previ de les sol·licituds presentades.

9. DRETS DE LES PERSONES VENEDORES

Els drets de les persones autoritzades a la venda no sedentària són aquells que queden recollits a l’article 33 de l’Ordenança de venda no sedentària. Així mateix, tal com s’indica a l’article 34, tindran drets d’associació i sindicació, i es podrà constituir qualsevol fórmula associativa amb l’objecte de fomentar la iniciativa comercial, la col·laboració en la gestió del mercat, la participació i la responsabilitat.

 

10. FIGURES DE GOVERNANÇA

D’acord amb el que estipula la disposició addicional cinquena de l’Ordenança de venda no sedentària, els criteris de funcionament, organització i supervisió dels mercats extraordinaris fixos de venda directa de producte alimentari han de considerar i promoure la participació i gestió directa per part de les persones físiques o jurídiques autoritzades, amb la col·laboració dels diferents servicis municipals. Amb esta finalitat, en cada nou mercat es constituirà, de manera paral·lela a l’inici de l’activitat de venda, una comissió del mercat.

Esta comissió del mercat ha d’estar conformada necessàriament per les persones següents:

a Totes i cadascuna de les persones físiques o jurídiques adjudicatàries d’una llicència en el mercat.

b Una representació de la regidoria amb competències en agricultura.

A més d’estos membres de participació obligada, en la comissió del mercat poden participar persones representants de la societat civil organitzada, representants del comerç de barri, associacions veïnals, organitzacions de defensa dels drets de les persones consumidores, etc. La participació d’estes entitats serà formalitzada amb l’autorització prèvia de la regidoria amb competències en agricultura.

Les decisions operatives que adopte la Comissió del Mercat han de ser concordes amb les normatives municipals o supramunicipals en cada matèria i comptar amb la participació de les institucions amb competències específiques en cada matèria. És responsabilitat del personal tècnic de la regidoria amb competències en agricultura assessorar la Comissió del Mercat en este sentit.

Les comissions del mercat tindran els objectius i funcions següents:

a Servir d’interlocució dels interessos de cada mercat amb l’Ajuntament.

b Traslladar els interessos o demandes de cada mercat a l’Ajuntament o administració competent.

c Assessorar l’Ajuntament en matèries relatives al bon funcionament del mercat.

d Avaluar el funcionament general del mercat.

e Col·laborar en la supervisió i vigilància del funcionament correcte del mercat i executar les accions d’autocontrol que es determinen.

f Definir i executar iniciatives de difusió i dinamització del mercat i fomentar la integració del mercat en el barri.

g Qualsevol altra que contribuïsca al bon funcionament del mercat.

La participació en la Comissió del Mercat serà obligatòria per a les persones físiques o jurídiques autoritzades a muntar parada en el mercat. La periodicitat mínima per a les reunions serà trimestral. Les reunions tindran lloc, prioritàriament, durant les dos hores prèvies o posteriors a l’horari d’obertura o tancament al públic i en l’espai previst per al mercat o adjacents.

La Comissió del Mercat, als efectes que determina la disposició addicional 3a de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària, pot adoptar una figura jurídica pròpia en la qual participaran obligatòriament totes les persones físiques o jurídiques autoritzades i opcionalment altres entitats participants de la comissió.

La regidoria amb competències en agricultura, per a facilitar i acompanyar el procés de posada en marxa de les diferents comissions de mercat, posarà a disposició d’este procés personal tècnic especialitzat.

 

11. NORMES TÈCNIQUES DE FUNCIONAMENT

11.1. Dies de mercat i horaris

Els mercats funcionaran (vegeu dia específic de cada mercat en l’annex I) en horari comprés entre les 09.00 i les 14.00 hores, excepte vespra de festiu i festius autoritzats, que serà entre les 09.00 i les 15.00 hores.

L’activitat de venda podrà ser suspesa temporalment per obres, altres causes d’interès públic o per coincidència amb algunes festivitats o esdeveniments, tal i com queda recollit a l’article 51 de l’Ordenança de venda no sedentària. No obstant açò, les comissions de mercat poden acordar amb l’organisme municipal competent una nova ubicació, amb autorització prèvia.

Les tasques de càrrega i descàrrega de gèneres i neteja han d’efectuar-se una hora abans i després del citat horari i queda prohibida la circulació i estacionament de vehicles a l’interior del mercat.


 

11.2. Supervisió dels mercats

La supervisió i control dels mercats, tal i com recull l’article 57 de l’Ordenança de venda no sedentària, en la clàusula addicional cinquena, per al cas dels mercats de venda directa agroalimentària, correspondrà, de manera genèrica, a la regidoria amb competències en agricultura i a la resta de servicis d’inspecció en matèria específica de la seua competència.

Al mateix temps la pròpia disposició addicional cinquena, com ja s’ha expressat en l’apartat relatiu a l’organització i governança, especifica que el funcionament, organització i supervisió d’estos mercats ha de considerar i promoure la participació i gestió directa per

part de les persones físiques o jurídiques autoritzades amb la col·laboració dels diferents servicis municipals i que amb esta finalitat, es promourà la creació de figures associatives específiques que puguen assumir alguna de les competències o funcions municipals per a la gestió dels mercats.

Esta participació i cogestió es concreta en la figura de la Comissió del Mercat tal i com és definida en l’apartat anterior Organització – Figures de governança. En qualsevol cas, la regidoria amb competències en agricultura, de manera directa o mitjançant l’OAM Consell Agrari Municipal de València o amb altres recursos específics, vetlarà pel bon funcionament d’estos mercats i supervisarà el compliment de qualssevol normes d’aplicació a l’activitat, bé directament o en col·laboració amb les autoritats competents en la matèria.

La Comissió del Mercat proposarà, sempre de manera coordinada i prèviament autoritzada per les autoritats competents en cada matèria, les maneres de col·laborar per establir estratègies de cogestió de les competències o funcions dels diferents servicis municipals. Amb esta finalitat es determinaran protocols i sistemes d’autocontrol, que puguen assumir les persones autoritzades, per a l’execució de determinades tasques com ara la neteja de l’espai públic i reciclatge, la supervisió del muntatge correcte de les parades en el temps i espai determinats, la supervisió del compliment de les normes tècniques, sanitàries, comercials o les relacionades amb els drets de les persones consumidores i usuàries, entre altres que es podrien determinar de mutu acord. Estes funcions podran ser executades directament per les persones que conformen la Comissió del Mercat o delegades a terceres amb l’autorització prèvia per part de la regidoria amb competències en agricultura i la regidoria amb competències específiques en cada matèria.

En absència de propostes concretes per part de la Comissió del Mercat sobre les fórmules de cogestió i supervisió, serà imprescindible la implicació de les persones o entitats autoritzades per a l’exercici de la venda en els mercats de venda no sedentària de producte agroalimentari, com a mínim, en cadascuna de les matèries següents:

a Neteja de l’espai públic i reciclatge de residus.

b Supervisió del correcte muntatge de les parades en el temps i espai determinats.

c Supervisió del compliment de les normes tècniques, sanitàries, comercials o les relacionades amb els drets de les persones consumidores i usuàries.

La regidoria amb competències en agricultura pot establir motu proprio les obligacions i tasques que en les matèries anteriors han d’assumir els membres de la Comissió del Mercat. L’incompliment no justificat en l’execució correcta d’estes obligacions suposarà una infracció lleu de les previstes a l’article 61 Infraccions lleus punt b, del règim sancionador de l’Ordenança de venda no sedentària.

La Comissió del Mercat proposarà un calendari anual en el qual es determinarà una persona (entre les persones paradistes autoritzades i de manera rotativa) la qual s’encarregarà de transmetre qualsevol incidència o necessitat de les recollides durant cada jornada del mercat. Estes incidències inclouran la informació bàsica del compliment (o no compliment) de les obligacions de cada parada autoritzada i dels compromisos de la Comissió del Mercat. La regidoria amb competències en agricultura determinarà la persona de contacte per part de l’administració i el canal de comunicació per poder transmetre qualsevol incidència.


 

11.3. Obligacions de les persones o entitats adjudicatàries

A més de les obligacions que hagen quedat recollides en altres apartats d’este document, en els articles 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança de venda no sedentària, així com les recollides a l’article 7 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana, s’establixen específicament les obligacions següents:

a Les persones titulars de l’autorització tenen l’obligació de romandre sempre en els llocs de venda durant les hores de funcionament del mercat, llevat que per motiu degudament justificat hagen d’absentar-se temporalment. Esta obligació recau sobre les persones físiques titulars d’autorització de venda o sobre la persona/es designada/es per les persones físiques o jurídiques titulars de l’autorització per a l’exercici de la venda. De l’obligació anterior s’exceptuen únicament els supòsits següents, degudament justificats documentalment i comunicats prèviament a l’Ajuntament:

  • Malaltia acreditada pels servicis públics de salut.
  • Atenció d’obligacions públiques o oficials de caràcter inexcusable.
  • Circumstàncies de força major o altres de caràcter excepcional o relacionades amb la temporalitat del producte que s’ha de vendre.

En els casos que per qualsevol motiu no justificat la persona titular o, si és el cas, l’autoritzada, no es troben en el lloc de venda, es pot procedir a clausurar-lo i a la revocació de l’autorització sense dret a cap indemnització.

b Neteja i eliminació correcta de residus. Les deixalles, envasos, embolcalls i la resta de residus originats amb motiu de l’activitat comercial seran depositats en els contenidors instal·lats als voltants del lloc de celebració del mercat, a fi de mantindre l’orde i neteja del lloc adjudicat. La ubicació dels contenidors ha de ser respectada pels que siguen titulars de les parades.

Ha de cuidar-se la no-acumulació de caixes, embolcalls, envasos, etc., durant el període de venda que puga perjudicar les o els venedors limítrofs, els aparadors o les exposicions d’establiments comercials i públic en general.

c En matèria sanitària és preceptiu el compliment de la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda i preparació d’aliments en mercats no sedentaris (o document normatiu que la substituïsca) i el Decret 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris, com a transposició de la normativa europea Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, en matèria tecnicosanitària.

d Aquelles parades que hagen proposat alguna qualitat específica de producte han de poder demostrar que el producte a la venda està certificat i no només que la persona productora està donada d’alta en els registres pertinents.

e És obligatori facilitar qualssevol treball d’inspecció i verificació del compliment de les obligacions i requisits relacionats amb l’exercici de la venda i les característiques i traçabilitat del producte, siguen estos treballs realitzats per personal propi de l’Ajuntament o per terceres persones autoritzades.

f El pagament de qualsevol cànon, taxa o tribut que siga preceptiva per a l’exercici de l’activitat.


 

11.4. Prohibicions

A més de les prohibicions o limitacions que queden recollides en altres apartats d’este document, així com en l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.

S’especifiquen les següents:

a En cap cas es podrà concedir més d’una autorització per mercat, per persona, física o jurídica. Tampoc no es concedirà més d’una autorització a diferents persones jurídiques quan s’aprecie entre elles coincidència de les persones físiques intervinents o la seua participació o control majoritari.

b Queda prohibit l’arrendament i subarrendament de les parades de venda o qualsevol tipus d’acte de disposició no autoritzat o contrari a les ordenances i a estes bases.

c En el cas d’instal·lar-s’hi generadors elèctrics, caldrà respectar escrupolosament en matèria de soroll el que disposa l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data de 30 de maig de 2008 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província en data 26 de juny de 2008, i altra normativa d’aplicació. Podrà procedir-se a la retirada immediata d’aquells que no respecten la referida normativa.

d No es permet la col·locació d’extensions, penjadors, instal·lacions o articles de qualsevol tipus fora dels límits del lloc de venda.

e La venda de productes diferents als autoritzats.

f Queda terminantment prohibida qualsevol altra activitat econòmica que no tinga com a fi primordial la venda, exceptuant les accions complementàries i gratuïtes que es realitzen per a tot el públic assistent.

g L’exercici de l’activitat de venda per persona no autoritzada, siga en presència o en absència de la titular.

h Està terminantment prohibida la unió de parades pertanyents a titulars diferents.

i Es prohibix les permutes d’ubicacions de llocs, sense autorització prèvia.

j Es prohibix l’exercici de l’activitat de venda en parada diferent a la qual s’ha atorgat autorització per a l’exercici de la venda, ja siga en qualitat de persona titular o col·laboradora.

k Queda expressament prohibit, en tot cas, abandonar excedents, materials, envasos, embolcalls, productes o qualsevol residu a la via pública, derivat de l’exercici de venda no sedentària.


 

11.5. Infraccions i sancions

A més de les infraccions i sancions que queden recollides en l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària (capítol I i II), es considerarà una infracció molt greu els comportaments discriminatoris o d’odi.

Seran considerades molt greus també tots aquells incompliments de les obligacions per a exercir la venda determinades en el punt 11.3 així com l’incompliment de les característiques avaluades en el procés de selecció i priorització de candidatures.

Guia de Pràctiques Correctes d'Higiene per a la Venda i Preparació d'Aliments en Mercats No Sedentaris

Guia de Pràctiques Correctes d'Higiene per a la Venda i Preparació d'Aliments en Mercats No Sedentaris

El propòsit d’aquesta guia de bones pràctiques és proporcionar a les persones responsables dels establiments alimentaris dels mercats no sedentaris, una eina per a facilitar el compliment de la legislació alimentària, en particular el requisit que estableix l’article 5, relatiu a l’obligació de disposar d’un sistema d’autocontrol basat en l’APPCC del Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril, amb adaptacions a aquest tipus d’activitats i, al mateix temps, establir els requisits en els quals s’han de basar els ajuntaments i altres entitats responsables per a autoritzar la realització d’aquest tipus de mercats i fires eventuals..

6.25 MB