La web valencia.consellagrari.com és propietat del CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA -AJUNTAMENT DE VALÈNCIA- (d’ara endavant CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA) amb C.I.F. P9690001D, domicili en C/ Guillem de Castro, núm. 51- 4, de València (46007) i direcció general de correu electrònic consellagrari@valencia.es

La web del CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA, té per objecte facilitar als ciutadans i als usuaris informació relativa a les activitats i als serveis que s’ofereixen, així com proporcionar informació que puga resultar d’interés.

Definicions

Condicions d’Ús: Els Termes i Condicions que regulen el registre, accés i ús de la web del CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA per part de l’Usuari.

Usuari: La persona física o jurídica que utilitza aquesta pàgina web.

Condicions d’Ús

Les dades personals recollides en la nostra pàgina web són tractades complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Així mateix, garantim que les dades personals són tractades de manera lícita, lleial i transparent, i són recollides amb finalitats determinats, explícites i legítimes, mantenint-se limitades a aquestes finalitats i actualitzats si fóra necessari. No es permetrà la identificació dels interessats o interessades durant més temps del necessari i es garantirà la seua seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

Amb aquesta pàgina web, el CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA, pretén prestar un servei útil, per la qual cosa els suggeriments dels i les usuàries són benvinguts. Però si no està d’acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest avís, haurà de deixar d’utilitzar la pàgina web. Les seues dades identificatives i qualssevol que puguen ser exigits per la normativa aplicable, són obligatoris pel que la negativa a facilitar-los faria que ens resultara impossible la prestació dels nostres serveis.

Les condicions establides a continuació regulen l’ús permés de la web del CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA:

 1. Accés
  L’accés és públic. No es recull cap mena de formulari de presa de dades.
 2. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors en l’accés.
  El CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.
 3. Continguts i pàgines enllaçades.
  La informació continguda en aquesta web, té caràcter merament informatiu. La política del CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA, és tractar que els continguts estiguen sempre actualitzats, però pot succeir que no ho estiguen. La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar els usuaris i sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en internet, on podrà ampliar o completar les dades oferides en aquesta pàgina. El CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquestos enllaços. En tot cas, el CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA no assumeix responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la seua pàgina web, ni pot garantir l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
  Encara que els enllaços són supervisats regularment perquè no passe, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerara que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d’un tercer es prega que es comunique immediatament al CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA, consellagrari@valencia.es aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:

  • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.
  • Activitats o continguts que violen drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • Activitats o continguts que posen en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  • Activitats o continguts que posen en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, al principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.
 4. Protecció de dades personals
  Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personales.el CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA tractarà les dades de caràcter personal que es recullen a través d’aquesta web complint amb la normativa del Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així la remissió de dades pels interessats és absolutament voluntària i és degudament anunciada.
 5. Finalitats
  Tractem les teues dades d’identificació i de contacte amb la finalitat d’atendre la teua sol·licitud d’informació sobre els nostres serveis.Tractarem les teues dades d’identificació i de contacte per a oferir-te continguts personalitzats segons les teues preferències i necessitats, en la forma de comunicacions comercials, ja siga a través de la nostra pàgina web, aplicacions informàtiques, correu electrònic o contacte telefònic o postal o altres canals legítims.Per a complir amb obligacions legals en matèria fiscal o altres imposades per autoritats oficials de control, serà necessari també tractar les teues dades d’identificació, contacte o altres relacionades. La finalitat d’aquests tractaments respon a les necessitats que tinguen aquestes autoritats oficials de control. Per a efectuar altres tractaments diferents als anteriors pot ser necessari obtindre el teu consentiment exprés en aquest cas seràs informat d’això, amb claredat i detall, en el moment en què calga obtindre’l, podent denegar-lo en aqueix moment, o revocar-lo, amb posterioritat i en qualsevol moment, sense caràcter retroactiu.
 6. Legitimació del tractament
  La legitimació del tractament de les seues dades és el consentiment que presta enviant el correu electrònic de subscripció al butlletí. Si es produeix encàrrec professional, la legitimació del tractament serà la relació contractual que establisca amb nosaltres i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades d’aquest.
 7. Comunicacions de dades
  Les dades derivades del contacte i consulta no seran comunicades a tercers.
 8. Drets dels Interessats
  Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si el CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA tracta dades personals que el concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals i a obtindre una còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits. En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’encàrrec sol·licitat. Com a conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn on-line els interessats tenen el dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.Els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.
 9. Obligacions dels usuaris
  Es requereix a l’Usuari que davant la detecció de qualsevol contingut nociu, ofensiu o imprecís, en la pàgina web, que avise al CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA, en el menor temps possible.
  L’Usuari és responsable d’aportar informació veraç, oportuna i completa en relació amb l’ús de la pàgina web.Pot exercir els seus drets:
  -Mitjançant un escrit dirigit a: C/ Guillem de Castro, núm. 51- 4, de València (46007).
  -Mitjançant un correu electrònic dirigit a: consellagrari@valencia.es
 10. Propietat Intel·lectual
  Els drets de propietat intel·lectual dels articles publicats pel CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA, són dels seus autores. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual titularitat del CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa del CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual del CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA. Només estarà autoritzat a la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts disposats en la pàgina web. No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.
 11. Responsabilitats
  El CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA, no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establides en aquest. Així mateix, d’acord amb l’exposat en aquestes condicions, el CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguen deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o els seus continguts.Els usuaris hauran de realitzar un ús adequat de la pàgina web, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat puga tindre el CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA per la utilització indeguda. Respecte de possibles deficiències tècniques, el CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA, no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualssevol prestacions.
 12. Llei Aplicable
  El present avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.
 13. Normativa sobre l’ús de cookies
  L’accés i la navegació en la pàgina web, o l’ús dels serveis d’aquesta, impliquen l’acceptació de les Condicions Generals establides en el nostre Avís Legal. Per favor, llija-les atentament.Li agraïm que haja decidit visitar-nos. Volem que la seua experiència en el lloc siga tan bé com siga possible, i per aqueix motiu, hem escrit aquesta Política de Cookies de la forma més transparent possible.
  Què és una Cookie?Les cookies són arxius que contenen xicotetes quantitats d’informació que es descarreguen en el dispositiu de l’usuari que s’utilitza quan visites un lloc web. La seua finalitat principal és reconéixer a l’usuari cada vegada que accedeix a la web del CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA el que ens permet, a més, millorar la qualitat i la usabilitat de la nostra web. Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, no poden danyar l’equip o dispositiu de l’usuari i, si es troben activades en la configuració del teu navegador, ens ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament del lloc web. Si ho desitja pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, si ho fa, pot ser que no puga usar la plena funcionabilidad d’aquest lloc. En utilitzar aquest lloc consent el tractament de la teua informació per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.
 14. Tipus de Cookies:
  Cookies Analítiques. Són cookies que tenen per finalitat el manteniment periòdic i garantir el millor funcionament i servei a l’usuari, recopilant dades de la teua activitat.Google Analytics utilitza cookies per a ajudar-nos a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del lloc (incloent la seua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del lloc, recopilant informes de l’activitat del lloc i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requerisca la legislació, o quan dits tercers processen la informació per compte de Google. Google no associarà la seua adreça IP amb cap altra dada del qual dispose Google.Aquestes cookies de Google Analytics generen un ANEU d’usuari anònim, que és el que s’utilitza per a fer un recompte de quantes vegades visita la nostra web l’usuari. També registra quan va ser la primera i l’última vegada que va visitar la web. Així mateix, calcula quan s’ha acabat una sessió, origen d’usuari i keywords (o text de cerca en els cercadors web).La principal cookie que utilitza Google Analytics és “_ga”. Les cookies de Google Analytics utilitzen els següents dominis: admob.com, adsensecustomsearchads.com, adwords.com, doubleclick.net, google.com, googleadservices.com, googleapis.com, googlesyndication.com, googletagmanager.com, googletagservices.com, googletraveladservices.com, googleusercontent.com, google-analytics.com, gstatic.com, urchin.com,youtube.com,ytimg.comCookies de Sessió i de Processos o Tècniques. La seua finalitat principal és permetre navegar per la web sense necessitat d’identificar-se en cada pàgina, recordant a l’usuari amb solo iniciar sessió una vegada.
  També poden donar suport a la seguretat del lloc web o la seua funcionalitat bàsica. Existeixen solament en el temps que dura la seua visita, i s’esborren quan tanca el navegador.Utilitzem aquestes cookies en els següents dominis: consellagrari.com, google.es, google.com, www.google.es

  Cookies Persistents o Permanents i de Preferències o Personalització. S’emmagatzemen en el disc dur del dispositiu i la nostra web les llig cada vegada que realitza una nova visita al lloc web. Posseeix una data de caducitat o expiració determinada, complida la qual la cookie deixa de funcionar. Ens permeten identificar les seues accions i preferències, ens ajuden a comprendre com arriben els usuaris a la nostra pàgina i millorar els nostres serveis.Utilitzem aquestes cookies en els següents dominis: consellagrari.com, google.es, google.com, www.google.esCookies de Tercers o de Publicitat. Les cookies de tercers són les cookies que instal·la un lloc web que no és el que estàs visitant, per exemple, les usades per xarxes socials o per complements externs de contingut (com Google Maps). A més, algunes empreses de publicitat usen aquest tipus d’arxius per a realitzar un seguiment de les seues visites en cada lloc en el qual s’anuncien.Utilitzem aquestes cookies en els següents dominis: google.es, google.com, www.google.es

  Quines cookies utilitzem?

  Tipus Nom Retenció Pròpies/Tercers Ús Funció Compartir Dades
  Tècnica wordpress_logged_in_* persistent pròpia Comprova si el visitant actual ha iniciat sessió o no Per emmagatzemar els usuaris que han iniciat sessió Aquestes dades no es comparteixen amb tercers.
  Tècnica moove_gdpr_popup persistent pròpia Usem GDPR Cookie Compliance per a gestió del consentiment de cookies. Guardar preferències de consentiment de cookies Aquestes dades no es comparteixen amb tercers.
  Tècnica wfwaf-authcookie*  

  12 hores
  pròpia Usem WordFence per a seguretat del lloc web Determina si l’usuari ha iniciat sessió Per a més informació, per favor, llig la política de privacitat de WordFence
  Anàlisi _ga 2 anys tercers Usem Universal Google Analytics per a analitzar i seguir el comportament dels usuaris de la web Per emmagatzemar i comptar vistes de pàgina. Per a més informació, per favor, llig la informació sobre privacitat i seguretat de les dades de Google Analytics
  Anàlisi _gid 24 horas tercers Usem Universal Google Analytics per a analitzar i seguir el comportament dels usuaris de la web Per emmagatzemar i comptar vistes de pàgina. Per a més informació, per favor, llig la informació sobre privacitat i seguretat de les dades de Google Analytics
  Anàlisi _gat 1 min tercers Usem Universal Google Analytics per a analitzar i seguir el comportament dels usuaris de la web Llegir i filtrar sol·licituds de bots. Per a més informació, per favor, llig la informació sobre privacitat i seguretat de les dades de Google Analytics

  Configuració de l’usuari per a evitar Cookies:

  Des de la web del CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA, i en compliment de la normativa legal vigent, posem a la seua disposició la informació que li permeta configurar els seus navegadors d’Internet per a mantindre la seua privacitat i seguretat en relació a les cookies. Per això, li facilitem la informació i enllaços als situats de suport oficials dels principals navegadors perquè puga decidir si desitja o no acceptar l’ús de cookies.

  Així, pot bloquejar les cookies a través de les eines de configuració del navegador o bé pot configurar el seu navegador perquè li avise quan un servidor vulga guardar una cookie:

  Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines > Opcions d’Internet > Privacitat > Configuració. Per a saber més visite http://windows.microsoft.com o l’ajuda del navegador.

  Si utilitza Firefox, en l’opció de menú Eines > Opcions > Privacitat > Cookies. Per a saber més visite http://support.mozilla.org o l’ajuda del navegador.

  Si utilitza Chrome, en la secció d’Opcions > Opcions avançades > Privacitat. Per a saber més visite http://support.google.com/chrome o l’ajuda del navegador.

  Si utilitza Opera, en l’opció de Seguretat i Privacitat, podrà configurar el navegador. Per a saber més visite http://www.opera.com o l’ajuda del navegador.

  Si utilitza Safari, en l’opció de Preferències > Seguretat. Per a saber més visite http://www.apple.com/es/support/safari o l’ajuda del navegador.