La renovació de la Junta de Síndics Agraris es produeix a l’inici de cada legislatura, després de la constitució de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de València.

El procediment que se segueix és el següent:

  1. Anunci en la web institucional de l’organisme de l’obertura del termini de 10 dies hàbils perquè noves entitats i organismes agraris amb implantació en el terme municipal de València puguen incorporar-se com a membres de la Junta de Síndics Agraris.
  2. Comunicació a les entitats agràries perquè en un termini de 10 dies hàbils remeten a l’adreça de correu electrònic consellagrari@valencia.es amb l’assumpte: ‘Renovació de membres de la Junta de Síndics del Consell Agrari Municipal’ les dades del titular i del suplent designats per a representar a l’entitat, mitjançant el model d’annex que s’acompanya a la comunicació.
  3. Aprovació per la Vicepresidència del Consell Agrari Municipal de València, que donarà compte al Consell Rector en la primera sessió que se celebre.
  4. Comunicació dels nomenaments a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.