Servicis tecnicoagraris, administratius, jurídics i organitzatius

Confeccionar, executar i supervisar plans, programes i projectes agraris, segons les directrius establides pels òrgans de govern: Presidència i Consell Rector. Gestionar els recursos que, per diferents vies, constituïsquen els ingressos que es perceben. Dur a terme la comptabilitat pública, seguint les normes establides en la Llei d’hisendes locals i els seus reglaments corresponents, juntament...

🠒