LLEI 3/2013, de 26 de juliol, de la Generalitat, dels Contractes i altres Relacions Jurídiques Agràries

Model d’instància per a la comunicació prèvia d’aportació de fem o adob orgànic. (Permís de fem)

Model d'instància per a la sol·licitud de certificat de cultiu per a la venda de proximitat de productes agraris.

Model denuncia de Furts i decomisos en l'àmbit de l'horta de València

Model diligencia de desplaçament a explotació agrària

Milan Urban Food Policy Pact signat per la ciutat de València el 15 d'Octubre de 2015

IconaANNEX III 21.85 KB

Model de declaració d'estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries municipals

IconaANNEX II 125.80 KB

Model de sol·licitud autorització ocupació sociópolis