Junta de Síndics Agraris

La Junta de Síndics Agraris de València és un òrgan consultiu incardinat en l’estructura orgànica del Consell Agrari de València que té per objecte fer arribar al Consell Rector les propostes que estime oportunes, amb vista al correcte funcionament de l’organisme. A la Junta de Síndics Agraris li corresponen les següents funcions:

  1. Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.
  2. Assessora als òrgans del Consell Agrari en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interés agrari que siguen atribuïts o puguen atribuir-se al municipi.
  3. Proposar mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.
  4. Mediar en conflictes particulars relacionats amb la propietat agrària.