Pàgina de l’organisme autònom municipal amb l’objectiu de fomentar, afavorir i dinamitzar els servicis agraris

Consell Agrari Municipal de València

El Consell Agrari Municipal de València va ser creat, per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de març de 1992, com a organisme autònom gestor dels servicis d’interés general agrari, en benefici de les persones titulars de les explotacions agràries del municipi de València, a l’empara del que establix...

🠒

Òrgans de govern

El Consell Agrari Municipal de València està format pels òrgans de govern següents: Presidència Ès president/a del Consell Agrari Municipal de València qui ho siga de l’Ajuntament de València, i podrà delegar l’exercici efectiu de les seues competències i atribucions en la vicepresidència del Consell Agrari Municipal. Són atribucions i deures del president o presidenta...

🠒