El Consell Agrari Municipal de València està format pels òrgans de govern següents:

Presidència

Ès president/a del Consell Agrari Municipal de València qui ho siga de l’Ajuntament de València, i podrà delegar l’exercici efectiu de les seues competències i atribucions en la vicepresidència del Consell Agrari Municipal.

Són atribucions i deures del president o presidenta els següents:

 1. Convocar, presidir i alçar les sessions del Consell Rector, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat.
 2. Presidir i dirigir qualsevol tipus de comissió de treball que puga constituir en el seu si, per al seu millor desenvolupament.
 3. Executar i fer complir els acords adoptats pels òrgans decisoris.
 4. Inspeccionar els servicis.
 5. Representar l’organisme autònom a tots els efectes i, en particular, signar tots els documents de caràcter públic o privat que siguen necessaris.
 6. Actuar davant dels tribunals, organismes i autoritats de tota índole atorgant, si és el cas, els apoderaments necessaris, i exercitar, en cas d’urgència, accions administratives, judicials o de qualsevol índole, i atorgar poders donant-ne compte al Consell Rector.
 7. Subscriure qualsevol tipus de contractes, de dret públic o privat, sempre que no tinguen una duració superior a quatre anys ni sobrepassen la quantia del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost de l’organisme, amb una quantia màxima de sis milions d’euros, en qualsevol cas.
 8. Exercir la direcció superior del personal. Atorgar al personal recompenses econòmiques o de qualsevol orde. Ordenar la instrucció d’expedients disciplinaris, i disposar la suspensió preventiva per raó de presumptes faltes greus o molt greus, i imposar sancions en els casos que siguen procedents. En el cas que la sanció siga de separació del servici del personal funcionari de l’organisme o d’acomiadament de personal laboral ha de donar compte al Consell Rector en la sessió següent que celebre.
 9. Aprovar l’oferta d’ocupació pública i les bases de convocatòria per a selecció del personal. Així mateix, aprovar les bases de selecció i realitzar les contractacions del personal laboral temporal d’acord amb estes.
 10. Formar el projecte del pressupost per a elevar-lo al Consell Rector.
 11. Ordenar la despesa i els pagaments, dins dels límits assenyalats en la legislació vigent als presidentes i presidents de les corporacions locals i bases d’execució del pressupost, i l’autorització mancomunada amb Intervenció i Tresoreria dels moviments de fons.
 12. Retre els estats i comptes anuals preceptius d’acord amb la legislació vigent.
 13. Amb caràcter residual, qualssevol altres funcions no reservades per estos estatuts a la competència de cap altre òrgan de l’organisme.

Vicepresidència

Correspondrà al regidor o regidora de l’Ajuntament de València membre del Consell Rector que es designe per la presidència.

La Vicepresidència exercirà les competències que li delegue la Presidència, a més de substituir la presidència en cas d’absència, vacant o malaltia.

Consell Rector

És el màxim òrgan de govern de l’organisme autònom, al qual correspon la suprema direcció d’este, la fixació de les directrius d’actuació i la supervisió del compliment d’objectius.

Són competències del Consell Rector:

 1. Aprovar i modificar l’organització general de l’organisme i els seus departaments.
 2. Proposar al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball, en què observarà, respecte de la determinació i modificació de les condicions retributives de tot el personal, el que determine sobre això el Ple de l’Ajuntament.
 3. Aprovar el conveni col·lectiu del personal.
 4. Ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 5. Aprovar i rectificar anualment l’inventari dels seus béns i drets.
 6. Aprovar inicialment el pressupost anual per a cada exercici econòmic, que elevarà amb l’antelació necessària a l’Ajuntament de València a l’efecte d’integrar-lo en el pressupost general, i proposar al Ple municipal els expedients de modificació de crèdit que siguen procedents.
 7. Aprovar els comptes anuals per a elevar-los a l’Ajuntament a l’efecte de formació del compte general.
 8. Subscriure qualsevol tipus de contracte quan la seua quantia o duració excedisca els límits de les atribucions de la Presidència.
 9. Ordenar la despesa, quan sobrepasse els límits de les atribucions de la Presidència.
 10. El reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no hi haja consignació pressupostària i s’habilite el crèdit extraordinari o suplement de crèdit oportú, que elevarà al Ple de l’Ajuntament per a la ratificació.
 11. Aprovar els convenis que tinguen el caràcter de marc o protocols generals que calga subscriure amb organismes, entitats públiques o privades o persones físiques. Així mateix, l’aprovació dels convenis pels quals qualsevol municipi, ens públic local o la Comunitat Autònoma Valènciana encomane l’exercici de facultats de gestió pròpies a l’organisme.
 12. Exercitar tota classe d’accions judicials i administratives.
 13. Qualssevol altres atribucions que li encomanen estos estatuts o decidisca sotmetre-li la Presidència.

CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM CONSELL AGRARI MUNICIPAL DE VALÈNCIA (2019-2023)

GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS
TITULARS SUPLENTS
Alejandro Ramon i Àlvarez (Vicepresident) Víctor Manuel Mocholí Alabau
Carles Galiana Llorens Mar Argente Pelufo
Enric Navarro Valls Josep Gimeno i Alagarda
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
TITULARS SUPLENTS
Elisa Valía Cotanda Anahi Molinari Atienza
Juan Manuel Murria Villanueva Elisa Maluenda Rico
GRUP MUNICIPAL POPULAR
TITULARS SUPLENTS
Carlos Mundina Gómez Víctor Pons Roger
Julio Aguado Codina Cristóbal Grau Muñoz
GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
TITULARS SUPLENTS
Rafael Pardo Gabaldón Francisco Varea Sáez
GRUP MUNICIPAL VOX
TITULARS SUPLENTS
Vicente Montañez Valenzuela José Gosálbez Payá

Actualitzat a 30/12/2020