Els mercats de venda directa de producte local, són espais públics on es poden adquirir aliments directament de les persones productores. Estos espais, abundants i molt populars en la major part dels països de la Unió Europea i fa anys també en la nostra ciutat, estan actualment en crisis per diversos motius però presenten una gran potencialitat.

A més de l’incentiu econòmic que suposa per a les persones productores el major preu que reben per els aliments que venen directament respecte als canals intermediats, els mercats creen un espai material per a la maximització de la confiança entre venedor/a i el comprador/a, que dota de valors humans (reciprocitat, agraïment, pertinença) una compra-venda que transcendix així la simple transacció comercial.

Tot i això és imprescindible o molt recomanable per a l’èxit d’estes estratègies que al final de la cadena, hi haja una ciutadania que, a més d’adquirir i consumir aliments, s’implique en el procés i en forme part activa i que participe en la construcció del model alimentari local.

Amb el foment d’esta tipologia de venda (que és una alternativa i no una solució a la crisi general del sector productiu) s’intenta caminar cap als següents objectius:

 • Facilitar l’accés a la informació, formació i recursos que permeten cultivar, comprar, cuinar i gaudir d’aliments de forma sostenible i saludable per al conjunt de la població.

 • Valoritzar els els aliments de proximitat, la gastronomia del territori i els aliments que la componen.

 • Garantir la protecció del territori agrícola i el foment de models productius sostenibles que mantinguen un equilibri entre el territori i la forma en què ens alimentem.

 • Generar cadenes de valor més justes que revertisquen en el benestar de les persones, ja siguen estes xicotetes productores, transformadores, comercialitzadores o consumidores.

 • Fomentar un consum més conscient i responsable posant l’accent en els aliments de qualitat, proximitat i ecològics.

 • Visibilitzar el paper de la dona i les cures per a la sostenibilitat de sistemes agroalimentaris locals.

 • Posar en valor la figura del productor i la productora i la seua importància per al manteniment de la biodiversitat.

Existixen diverses plataformes de venda directa de producte agroalimentari a nivell local, bàsicament:

 • Mercats de venda directa no sedentària

 • Venda directa en l’explotació

 • Enviaments a domicili

 • Botigues de venda directa

 • Venda directa a grups de consum

 • Subministrament a menjadors col·lectius

 • Venda directa en línia o mitjançant aplicacions de les TIC

D’estes tipologies els municipis tenen una competència directa reguladora i gestora en els mercats de carrer i els mercats municipals en virtut del que disposa Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana en l’article 33. Competències dels municipis.

En el municipi de València cal ressaltar que la tipologia de genèrica de «Mercats de venda directa» pot trobar una expressió normativa diversa, per una part les tradicionals Tires de Comptar associades als mercats de districte i regulades en l’article 8 de l’Ordenança Municipal Reguladora dels Mercats de Districte i per una altra, els nous mercats de venda no sedentària de tipologia agroalimentària recollits en la Disposició Addicional Cinquena de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Venda No Sedentària.

En esta secció trobareu informació relativa a estes dos modalitats, Les Tires de Comptar i els Mercats de l’Horta.

Mercats de l'Horta
Mercats de l'Horta
Tires de comptar
Tires de comptar