El Consell Agrari Municipal de València va ser creat, per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de març de 1992, com a organisme autònom gestor dels servicis d’interés general agrari, en benefici de les persones titulars de les explotacions agràries del municipi de València, a l’empara del que establix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació directa amb la Llei 5/1995, de 20 de març, de consells agraris municipals, de la Generalitat Valènciana.

Este organisme autònom, de naturalesa administrativa, té personalitat jurídica pública diferenciada per al compliment dels seus fins, patrimoni propi i autonomia de gestió, sense perjudici de les facultats de tutela que exercisca l’Ajuntament de València, i es regix pel seu estatut regulador i per l’ordenament jurídic administratiu de les entitats locals.

El Consell Agrari Municipal de València ha consolidat un model municipal de gestió directa de servicis municipals agraris els paràmetres principals dels quals consistixen en el desenvolupament i l’execució d’obres i servicis d’interés general agrari, promoció de l’agricultura i de la ramaderia al terme municipal de València, assessorament en matèria agrària, prestació dels servicis de guarderia rural, conservació i adequació de camins rurals, arbitratge i conciliació agrària, i defensa contra plagues, epizoòties i incendis agraris.

Per tant, no és un mer consell assessor de l’Ajuntament, superant les previsions de la Llei 5/1995, de 20 de març, de consells agraris de la Generalitat Valènciana, sinó un organisme autònom per a la gestió i realització de tots els servicis municipals que, en relació amb l’àmbit agrari, estiguen atribuïts a l’Ajuntament.

En este sentit, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valènciana, atribuïx als municipis valencians competències en matèria de “gestió i manteniment d’infraestructures i servicis comuns d’interés agrari, a través dels consells locals agraris”.

Conseqüentment, els fins d’esta institució amb caràcter enunciatiu seran els següents:

  • El desenvolupament i l’execució d’obres i servicis d’interés general agrari, o que interessen a titulars d’explotacions agràries.
  • La promoció i el desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia al terme municipal, en el marc de les competències de la corporació local.
  • L’assessorament en matèria agrària a l’Ajuntament i a persones físiques i jurídiques que ho sol·liciten.
  • La proposta de mesures que contribuïsquen a mantindre i millorar el nivell de vida de les persones que es dediquen a l’agricultura, ramaderia i/o treballen en el sector agropecuari.
  • La col·laboració amb les diferents administracions públiques en l’elaboració, aplicació i difusió de normes que afecten temes d’interés general agrari, com també en la preparació i realització d’accions, reformes i mesures per a la millora i el progrés del sector agrari.
  • El desenvolupament al municipi de servicis, funcions i gestions, delegades o pròpies, que siguen d’interés general per a persones titulars d’explotacions agrícoles o ramaderes, bé directament o en col·laboració o conveni amb l’Administració i entitats públiques o privades.
  • Així mateix, l’organisme podrà col·laborar amb l’Administració en l’aplicació de mesures que impulsen la creació i el manteniment de l’ocupació en el medi agrícola realitzant la gestió, l’administració i la inversió d’ajudes econòmiques amb destinació a l’ocupació comunitària.
  • Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.

Estatuts de l'Organisme Autònom Consell Agrari de València

BOP núm. 155, de data 12 d'agost de 2022

127.11 KB