• Confeccionar, executar i supervisar plans, programes i projectes agraris, segons les directrius establides pels òrgans de govern: Presidència i Consell Rector.
  • Gestionar els recursos que, per diferents vies, constituïsquen els ingressos que es perceben.
  • Dur a terme la comptabilitat pública, seguint les normes establides en la Llei d’hisendes locals i els seus reglaments corresponents, juntament amb les bases d’execució que cada any s’aproven en el seu pressupost propi.
  • El control diari de la tresoreria.
  • La tramitació dels pagaments necessaris per al compliment dels fins.
  • Elaboració, execució i liquidació del pressupost.
  • Relacions amb l’administració de l’Ajuntament.
  • Gestió de personal.
  • Gestió del Parc Urbà de la Torre (Sociòpolis).
  • Expedients relatius a contractació i convenis de col·laboració amb altres entitats, institucions o empreses.
  • Control de les incidències en les instal·lacions del Parc Urbà de la Torre (Sociòpolis).