Guarderia Rural

El servici de guarderia rural del Consell Agrari Municipal de València presta les funcions de vigilància, inspecció i control de la zona d’horta i marjal del terme municipal de València. A títol enunciatiu, correspon a la guarderia rural: Totes les funcions que deriven del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el...

🠒

Classificació de Vies Pecuàries

La Junta de Govern Local de 19 d’octubre de 2018 acordà: «Demanar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la represa dels tràmits per a la classificació formal de la xarxa de vies pecuàries en el terme municipal de València.» S’han encetat els treballs previs per dur endavant la classificació els...

🠒

Servici de defensa contra plagues, epizoòties i incendis agraris

Correspon al Consell Agrari Municipal de València denunciar davant de l’Ajuntament o davant de l’Administració competent l’existència de plagues, malalties i danys causats per qualsevol accident natural o provocat. El Consell Agrari Municipal realitza anualment el tractament de desratització a la zona d’horta i de marjal al terme municipal de València.

🠒

Infraestructures: camins i vies rurals d’ús agrari

L'actuació del Consell Agrari Municipal sobre les vies rurals persegueix els fins següents: Vigilar l'exercici de les potestats administratives en defensa de la integritat de les vies rurals de titularitat municipal. Garantir l'ús públic de les mateixes tant quant servisquen per a facilitar el trànsit com quan s'adscriguen a altres usos compatibles o complementaris. La...

🠒

Servici de mediació i conciliacions agràries

Este servici, que constituïx un mitjà tradicional de solució de controvèrsies agràries, que es prestarà per mitjà de la creació d’una comissió de conciliació de naturalesa tècnica nomenada pel Consell Agrari Municipal, a la qual se sotmetrà, a requeriment previ dels agricultors i agricultores, l’examen de la disputa de naturalesa agrària produïda, per tal que...

🠒

Servici de relacions agràries

Informació a a totes les persones titulars d’explotacions agràries de les disposicions d’interés agrari. Manteniment de les relacions recíproques d’informació amb les entitats de reg, cooperatives, societats agràries de transformació, entitats culturals i organitzacions professionals agràries. Informar l’Ajuntament i altres administracions públiques de les necessitats i problemes del sector agropecuari del municipi i dels que...

🠒

Focs i Cremes

El terme municipal de València posseïx una zona d’horta que genera una gran demanda d’utilització del foc per la crema de restes agrícoles. Per això, i amb la finalitat de reduir el risc d’incendis per l’ús del foc en les activitats agràries, es va redactar el Pla local de cremes del terme municipal de València,...

🠒

Gestió dels Horts Urbans del Parc de la Torre (Sociópolis)

Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern Local de la ciutat de València amb data 9 de març de 2012, es va encomanar al Consell Agrari Municipal la gestió dels horts urbans ubicats a l’interior del Parc Urbà de la Torre, conegut com Sociòpolis. Els objectius que es perseguixen amb els horts urbans...

🠒