L’actuació del Consell Agrari Municipal sobre les vies rurals persegueix els fins següents:

  • Vigilar l’exercici de les potestats administratives en defensa de la integritat de les vies rurals de titularitat municipal.
  • Garantir l’ús públic de les mateixes tant quant servisquen per a facilitar el trànsit com quan s’adscriguen a altres usos compatibles o complementaris.
  • La reparació i conservació dels camins d’interés general, serà competència de l’Ajuntament i del Consell Agrari Municipal, que vetlaran pel bon ús i estat d’aquests, mitjançant plans de millora que tindran la seua previsió econòmica en els pressupostos municipals.
  • El Consell Agrari Municipal podrà proposar a l’Ajuntament, la inclusió de nous camins al catàleg de camins rurals d’interés general, per nova obertura o per absorció de camins d’interés particular.