Vivero de empresas agropecuarias
  1. Informació a a totes les persones titulars d’explotacions agràries de les disposicions d’interés agrari.
  2. Manteniment de les relacions recíproques d’informació amb les entitats de reg, cooperatives, societats agràries de transformació, entitats culturals i organitzacions professionals agràries.
  3. Informar l’Ajuntament i altres administracions públiques de les necessitats i problemes del sector agropecuari del municipi i dels que deriven en un millor coneixement de l’estructura agropecuària de la localitat.
  4. Realitzar les estadístiques agràries locals i els censos que, si és el cas, s’establisquen.

En tot els casos, qui obstante l’Alcaldia Presidència o per delegació la Vicepresidència de l’organisme tindrà facultat per a dictar totes les instruccions de bon govern que siguen necessàries per al desenvolupament dels servicis agraris locals.