El servici de guarderia rural del Consell Agrari Municipal de València presta les funcions de vigilància, inspecció i control de la zona d’horta i marjal del terme municipal de València.

A títol enunciatiu, correspon a la guarderia rural:

 1. Totes les funcions que deriven del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les corporacions locals en relació amb els seus béns, en l’àmbit del Servici, especialment:
  a) Vigilar la neteja i conservació dels camins rurals, així com les actuacions inadequades que en provoquen detriment i que vagen en perjudici del seu bon estat.
  b) Vigilar la resta del patrimoni de caràcter rústic de l’Ajuntament de València, en compliment del deure de conservar-lo i defensar-lo, i proposar si és el cas l’exercici de les prerrogatives de les entitats locals en relació amb els seus béns.
  c) Garantir el correcte gaudi i aprofitament del patrimoni rústic de l’entitat local, d’acord amb les disposicions del Reglament de béns de les entitats locals.
 2. Exercir en l’àmbit territorial i funcional del servici les funcions de col·laboració que, en l’exercici de les funcions pròpies de la Policia Local, es requerixen, i en especial:
  a) Policia administrativa, pel que fa a intervenció de la corporació local en l’activitat de las personas administrats, vetlant pel compliment d’ordenances, bans i altres disposicions municipals de l’àmbit de la seua competència, amb subjecció als principis d’igualtat de tracte, congruència amb els motius i fins que justifiquen l’acció i respecte a la llibertat individual.
  b) Cooperar en la resolució de conflictes privats quan siguen requerits per a això.
  c) Cooperar, a requeriment de les autoritats judicials, en la localització de delinqüents que produïsquen danys o delictes de qualsevol naturalesa, com també comunicar immediatament a les forces i cossos de seguretat de l’Estat i/o Policia Local els fets d’esta naturalesa que puguen preservar i les autors o autores si són conegudes.
  d) Seguiment de cultius, plagues, factors climàtics adversos, etc. en l’agricultura i en la ramaderia, amb la finalitat d’aportar dades i estadístiques a les administracions i entitats competents.
  e) Col·laborar amb altres departaments i servicis municipals en la pràctica de notificacions o realització d’inspeccions puntuals relacionades amb el medi rural, en la senyalització de camins, passar comunicats de camins en mal estat, obres, etc.
 3. Garantir el compliment de la normativa referent a condicions de seguretat de les construccions i instal·lacions situades en terreny rústic en què puga haver-hi concurrència ciutadana, per estar destinades al públic.
 4. Vigilància sanitària en els termes marcats per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en l’article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
 5. Vigilar l’obtenció i subjecció a llicència municipal de les activitats que en els casos previstos per la legislació específica vigent en cada moment així ho requerisquen.
 6. Vigilar que l’exercici de la guarderia particular per la guàrdia jurada del camp siga exercit en els termes de la legislació aplicable sobre seguretat privada.
 7. Custodiar i conservar les diferents vies pecuàries que transcorren pel terme municipal o que afecten la seua jurisdicció, i denunciar davant de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valènciana les infraccions observades, així com totes les obligacions que deriven de la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries.
 8. Vigilar el compliment de les disposicions relatives a restollars i pastures dictades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seues competències, així com la denúncia davant de l’organisme corresponent en cas d’infracció.
 9. Qualsevol altra que puga tindre relació amb les funcions pròpies de la guarderia rural, en els casos que siguen conformes a la legislació vigent en matèria corresponent, i amb l’autorització expressa prèvia de l’Alcaldia-Presidència.
 10. Complir totes les disposicions que s’establisquen en este estatut i les que, si és el cas, dicten les autoritats estatals o autonòmiques.