L’Organisme Autònom Consell Agrari de València ha obert el termini perquè noves entitats agràries amb implantació en el terme municipal de València s’incorporen com a membres de la Junta de Síndics Agraris.

Aquelles entitats interessades poden descarregar i emplenar el model de fitxa i remetre la seua proposta per correu electrònic a juntadesindics@consellagrari.com. Hauran d’acompanyar una carta presentació on indiquen breument els objectius de l’entitat i les activitats que desenvolupen en l’actualitat.

Què és la Junta de Síndics del Consell Agrari?

La Llei de la Generalitat Valenciana 5/1995, de 20 de març, de Consells Agraris Municipals, estableix l’obligació, en aquells municipis com el de la ciutat de València, de profunda arrel agrícola, de constituir un consell agrari local com a òrgan de caràcter consultiu, d’assessorament i participació en matèria agrària. D’aquesta forma, com es declara en el preàmbul de la Llei «(…) es reconeix l’important paper que aquestes entitats compleixen en la vertebració democràtica del món rural i en el millor desenvolupament de les competències agràries municipals pròpies i delegades».

El Ple Municipal de l’Ajuntament de València, en acord adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 11 de març de 1992, va constituir el Consell Agrari Municipal de València, com a organisme autònom municipal al qual li correspon la prestació de serveis d’interés general agrari en el municipi.

L’article 18, apartat 1r, dels Estatuts del Consell Agrari de València, en compliment del mandat contingut en la Llei 5/1995, preveu expressament que: «(…) , es constituirà com a òrgan consultiu, d’assessorament i participació en matèria agrària, la Junta de Síndics Agraris del Consell Agrari de València. (…)».

Quins són els objectius de la Junta de Síndics Agraris?

L’article 18, apartat 2n, dels Estatuts del Consell Agrari de València assenyala:

Són funcions de la Junta de Síndics:

a) Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats.

b) Assessorar els òrgans del Consell Agrari en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interés agrari que siguen atribuïts o puguen atribuir-se al municipi.

c) Proposar mesures que propicien el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.

d) Mediar en conflictes particulars relacionats amb la propietat agrària.”