Amb data 17 d’octubre ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) la “Convocatòria de subvenció de concurrència competitiva per al manteniment del paisatge de l’Horta de València” de l’Ajuntament de València, dirigida a agricultors i agricultores professionals i amb terres en producció dins de l’àmbit estricte de l’Horta de València.

Esta convocatòria llançada des de la regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament de València amb la col·laboració del Consell Agrari de València, compta amb un pressupost de 80.000 € (20.000 € del pressupost municipal i 60.000 € de finançament del Consell de l’Horta de València).

L’objecte d’estes ajudes és la defensa del medi ambient municipal en promoure l’activitat agrària la qual és, sense cap dubte, l’activitat principal de gestió i conservació del medi ambient rural municipal, en el territori reconegut per la FAO com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial al novembre de 2019.

L’import màxim de la subvenció per sol·licitud presentada serà de 1500 euros i es calcularà en funció de la superfície de les parcel·les presentades sempre que es troben en bones condicions i dins de l’àmbit estricte de l’Horta de València.

El termini de presentació és de 20 dies hàbils des de la publicació en el BOP. Des del dia 18 d’octubre de 2023 fins al dia 15 de novembre de 2023 a les 23:59h en la seu electrònica i en l’horari dels registres municipals si es realitza presencialment.

Les sol·licituds podran presentar-se en la seu electrònica de l’Ajuntament de València https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/MA.AY.10 o presencialment en els registres d’entrada municipals.

Per a la resolució de dubtes, així com per a rebre assessorament per a la presentació de sol·licituds, les persones interessades poden contactar amb el Consell Agrari de València en les adreces electròniques: vcalabuig@consellagrari.com o icalabuig@consellagrari.com i en el telèfon: 96 197 91 59.

Per a més informació:

Documents per a la sol·licitud

Preguntes freqüents:

Qui complix amb l’article 3 de la convocatòria on es detallen els requisits.

Un dels requisits és ser Agricultor Professional.

Definició d’Agricultor professional recollida en la Llei de 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries:

5. Agricultor profesional, la persona física que siendo titular de una explotación agraria, al menos el 50 % de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria de su explotación no sea inferior al 25 % de su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario.

A estos efectos se considerarán actividades complementarias la participación y presencia de la persona titular, como consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario. También se considerarán actividades complementarias las de transformación de los productos de la explotación agraria y la venta directa de los productos transformados de su explotación, siempre y cuando no sea la primera transformación especificada en el apartado 1 del artículo 2, así como las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que las cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación.

Aclaracions sobre el domicili fiscal.

Tindre fixada la residència fiscal en el municipi de València, encara que part de les parcel·les vinculades a l’explotació es troben en altres municipis però sempre dins de l’àmbit estricte de l’horta definit per la Llei 5/2018 de l’Horta de València.

En el cas que la persona sol·licitant tinga la seua residència fiscal en un municipi diferent de l’àmbit estricte de l’Horta, podrà presentar la seua sol·licitud en l’Ajuntament de València, sempre que la major part de la superfície sobre la qual se sol·licita l’ajuda estiga situada dins del terme municipal de València.

En el cas de què la persona sol·licitant tinga el domicili fiscal en un municipi diferent del municipi de València, però dins de l’àmbit estricte de l’Horta, i este municipi no convoque les ajudes contemplades en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat, per a l’exercici 2023, en el Programa 711.11-Consell de l’Horta de València, amb la referència S9226000 i la denominació: Manteniment del Paisatge de l’Horta de València, podrà presentar la seua sol·licitud en el municipi de València però sempre que tinga alguna parcel·la situada en el terme municipal de València i dins l’àmbit estricte de l’Horta definit per la Llei 5/2018 de l’Horta de València.

Cap, no hi ha un mínim de superficie.

El màxim que pots rebre segons la convocatòria és de 1500€, és l’única restricció. Pots demanar la superfície que vulgues, sempre que complisques amb unes adequades condicions agràries.

Sols pots demanar la superficie que està dins de l’àmbit estricte de l’Horta de València definit per la Llei 5/2018 de l’Horta de València. I sempre que les parcel·les estiguen en bones condicions agràries.

Hi ha que estar donat d’alta en la seguretat social en el règim que li corresponga, amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

El termini de presentació és de 20 dies hàbils des de la publicació en el BOP. Des del dia 18 d’octubre de 2023 fins al dia 15 de novembre de 2023, a les 23:59h en la seu electrònica, i en l’horari dels registres municipals si es realitza presencialment.

Tots els dies de dilluns a divendres, excepte els dies que siguen festiu o festiu local a València.

Si eres persona física ho pots presentar tant presencialment com de forma telemàtica pels mitjans que s’indica a la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran per qualsevol dels mitjans establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2020, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preferentment per mitjans electrònics a través de la seu electrònica disponible en la pàgina web https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/MA.AY.10

Les persones físiques que no tinguen obligació de comunicar-se amb l’administració de manera telemàtica, ho podran realitzar de manera presencial a través dels registres d’entrada de l’ajuntament.

Oficines on presentar amb registres habilitats:

 • ALCALDIA DE BENIFARAIG. Carrer de Ferrer i Bigné, 47 Tel.: 96.363.52.49. Registre: dimarts de 9.00a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓ. Plaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENA. Camí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-València Tel.: 96.185.42.05 Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMAR Carrer de Cabdet, 15 Tel.: 96.162.00.66 Registre: dimecres de 9:00 a 14:00hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONET Carrer Marqués de Valterra, 35 Tel.: 96.177.78.89 Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALER Avinguda dels Pinars, 1 Tel.: 96.183.02.95 Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDO Camí d’Alabau, 2 Tel.: 96.376.09.36 Registre: divendres de 9:00a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTA Camí del Canal, 74 (Xalet de Bartual) Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 3330 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRE Carrer de Benidoleig, s/n Tel.: 96.396.33.17 Registre: dimarts 9:00 a 14:00hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOS Carrer de Mossén Bau, 10-12 Tel.: 96.139.41.49 Registre: dimecresde 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDO Carrera del Riu, 263 Tel.: 96.324.89.64 Registre: dimecres de 9:00 a 14:00hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOU Camí de Montcada, 205 Tel.: 96.366.66.89 Registre: dilluns de 9:00 a14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D’ABASTOS Carrer d’Alberic, 18 Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505 Fax:96.352.66.91 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a travésde la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010. jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA Plaça d’Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.:96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66 De 8.30 a 14.00, de dilluns adivendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipalhttp://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmciutatvella@valencia.es.
 • JUNTA MUNICIPAL D’EXPOSICIÓ Carrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/962084331 Fax: 96.360.17.36 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèviapot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació010. jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRI Senda del Secanet, 43 baix;Benimàmet Tel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446 De 8.30 a14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipalhttp://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM Carrer Barraca, 53 Tel.: Información y Registro: 963014120Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217 De 8.30 a 14.00, dedilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipalhttp://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX Carrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a travésde la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD Plaça del Poble, 4 Carpesa Tel.: 96.301.30.5596.301.31.11 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a travésde la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació010 jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD Carrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; Castellar Tel.:de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitjasol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfond’informació 010 jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA Carrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 /962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379 Fax: 96.352.65.22 De 8.30 a 14.00, de dilluns adivendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipalhttp://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010 jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS Carrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/962084368Fax: 96.353.99.16 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèviapot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació010 jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIM (TRÀMITS PADRÓ)Carrer Barraca, 53Tel.: 963014163 /963014227 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho a travésde la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA – PL. AJUNTAMENT Edifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l’Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35 Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010. registro@valencia.es informacion@valencia.es
 • OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA – TABAQUERA/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102 Fax: 96.389.50.14 De 8:30 a 14.00 dedilluns a divendres. Dijous, de 10.00 a 12.00h atenció preferent a persones majors de 65 anys. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d’informació 010. oactabacalera@valencia.es.

No, has de dirigir-te als registres municipals.

No hi ha incompatibilitat, per aquelles persones que reben l’ajuda de minimis han d’especificar-ho en la declaració responsable.

L’ajuda va en funció de la superficie, no per tipología de cultiu, es podria presentar si la superficie de les terres en producció està dins de l’àmbit estricte de l’Horta.

No, només es podrà presentar una única sol·licitud per persona beneficiària interessada.

La especificada en les bases de la convocatòria, és a dir:

 • Instància/Sol·licitud de la subvenció
 • Annex I. Relació de parcel·les
 • Annex II: Declaració responsable.

S’establix com a mòdul de càlcul per a establir la quantia inicial a percebre per cada sol·licitud, la quantitat de 80 €/fanecada. Per al càlcul de la superfície es computarà prioritàriament la fixada en el cadastre immobiliari per a cada parcel·la, equivalent una fanecada a 831 m2.

En el cas que la quantia inicial global sol·licitada pel conjunt de les sol·licituds supere el crèdit disponible, es procedirà a minorar percentualment les quanties inicials a percebre fins que el conjunt de les quanties sol·licitades i acceptades puga ser coberta pel crèdit màxim disponible.

Sí, has de ser titular d’una explotació agrària amb més del 50% de la superficie vinculada a l’ambit estricte de l’Horta de València i podria ser en règim de propietat, arrendament, cessió en precari… En l’article 5 de les bases de la convocatòria està recollida la documentació per a acreditar-ho.

Només es podrà presentar la mateixa parcel·la en una sol·licitud, no es pot repetir. Aleshores els titulars haurien de posar-se d’acord per a presentar-ho. En aquells casos que es comprove que una parcel·la siga declarada en diverses sol·licituds, es requerirà tots dos declarants, perquè acrediten documentalment a qui correspon la disponibilitat d’aquesta.

Sí, en el cas que tingues autoritzada la representació, les entitats podrien fer el tràmit. En la sol·licitud hauran d’aparéixer les teues dades com a titular i les del representant.

A nivell presencial, pots presentar tants Annex I com necessites.

A nivell telemàtic, presentes un annex a l’apartat ANNEX 1, punxant en seleccionar.

La resta de fulles d’Annex 1 es puja com a Documentació addicional. Pots pujar tots els Annexos que necessites.

No, no pots. Només podries en el supòsit que en la sol·licitud presents alguna parcel·la que estiga dins del terme municipal de València i dins de l’àmbit estricte de l’Horta, és requisit necessari.

Si no tens parcel·les a València però sí en altres municipis dins de l’àmbit estricte i que hagen convocat subvencions amb el mateix objecte, pots dirigir-te directament a ells.