El Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH) és un sistema d’informació encarregat de captar, transmetre en temps real, processar i presentar les dades que descriuen l’estat hidrològic i hidràulic de la conca, i inclou, per tant, el coneixement del règim hídric al llarg de la xarxa fluvial i l’estat de les obres hidràuliques principals i dels dispositius de control que s’hi ubiquen. Per a captar estes variables s’utilitzen dispositius (sensors) que estan en contacte directe amb el medi, i estan dotats d’uns codificadors que proporcionen el senyal elèctric o lògica de l’estat de la variable que es mesura. Com a tal sistema d’informació recolza en una xarxa de comunicacions. Cadascun dels punts d’esta xarxa està equipat amb un sistema d’adquisició i processament de dades per a enviar-les posteriorment al Centre de Processos a València.

A més del seu ús per a una millor gestió de les possibles avingudes, el SAIH complix hui dia una funció essencial en l’optimització de la gestió dels recursos hídrics i en el control dels cabals ambientals.

Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica Xúquer