Infraestructuras: Caminos y vía rurales de uso agrario

Infraestructures: camins i vies rurals d’ús agrari

L’actuació del Consell Agrari Municipal sobre les vies rurals perseguix els fins següents:

  • Vigilar l’exercici de les potestats administratives en defensa de la integritat de les vies rurals de titularitat municipal.
  • Garantir-ne l’ús públic tant quan servisquen per a facilitar el trànsit com quan s’adscriguen a altres usos compatibles o complementaris.
  • La reparació i conservació dels camins d’interés general serà competència de l’Ajuntament i del Consell Agrari Municipal, que vetlaran pel seu bon ús i estat a través de plans de millora que tindran la seua previsió econòmica en els pressupostos municipals.
  • El Consell Agrari Municipal podrà proposar a l’Ajuntament la inclusió de nous camins al catàleg de camins rurals d’interés general, per nova obertura o per absorció de camins d’interés particular.