Control de poblaciones de roedores

Servici de defensa contra plagues, epizoòties i incendis agraris

Correspon al Consell Agrari Municipal de València denunciar davant de l’Ajuntament o davant de l’Administració competent l’existència de plagues, malalties i danys causats per qualsevol accident natural o provocat.

El Consell Agrari Municipal realitza anualment el tractament de desratització a la zona d’horta i de marjal al terme municipal de València.